Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv

Odkaz pre starostu 2.0

Názov a sídlo prijímateľa: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Názov projektu: Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 356 865,04 Eur
Fotogaléria: TU 


Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.


Aktivity Projektu smerujú k zlepšeniu zapojenia obyvateľstva do tvorby verejných politík, zvýšeniu participácie rôznych skupín verejnosti na správe vecí verejných, zvýšeniu úspešnosti riešenia problémov a pripomienok občanov so zámerom zvýšenia ich motivácie pre ďalšiu participáciu, zlepšeniu komunikácie medzi samosprávou a jej obyvateľmi, zlepšeniu informovanosti verejnosti o rozhodovaní a procesoch v samospráve, k budovaniu sietí medzi verejným, súkromným a občianskym sektorom a k podpore dobrovoľníctva.

Aktivita “Podnecovanie participácie verejnosti” je prierezovou aktivitou, ktorá bude realizovaná počas celej doby trvania Projektu. Jej cieľom je upozorňovať na možnosť participácie cez portál Odkaz pre starostu a na dôležité výstupy z jednotlivých aktivít Projektu, sprievodnými akciami, videami, infografikami a článkami podporiť participáciu v samosprávach a zvýšiť záujem verejnosti o problémy vo verejnom priestranstve miest a obcí, ako aj pochopenie procesov, ktoré stoja za ich riešením.

Aktivity “Rozšírenie a skvalitnenie možností participácie cez zmeny portálu Odkaz pre starostu” a “Gamifikácia na Odkaze pre starostu” reagujú na dlhodobé požiadavky a potreby užívateľov portálu – obyvateľov miest a obcí a ich realizácia povedie k zvýšeniu a skvalitneniu participácie, k podpore participácie mladých, či inkluzívnosti (preklad do maďarčiny).

Aktivity “Platforma pre dobrovoľnícke zásahy v samosprávach” a “Školenia pre dobrovoľníkov” motivujú subjekty a jednotlivcov z rôznych sektorov – verejného, súkromného a občianskeho k dobrovoľníckej činnosti. Napomáhajú zároveň k budovaniu sietí naprieč sektormi, k budovaniu uvedomelej spoločnosti a k zlepšeniu prostredia pre život v mestách a obciach na Slovensku.

Aktivity “Nový zdroj informácií pre verejnosť ”, “Analýza riešenia podnetov občanov na portáli Odkaz pre starostu” (časť hodnotenia samospráv) a “Analýza spracovania infožiadostí” smerujú k zvýšeniu informovanosti verejnosti, a to či už priamo poskytnutím prehľadných a štruktúrovaných potrebných informácií, či informácií o riešení požiadaviek verejnosti samosprávou, alebo nepriamo vďaka zlepšeniu procesov na strane samospráv, ktoré stoja za vybavovaním ich žiadostí o poskytnutie informácií.

Aktivita “Automatizované štatistiky” spolu s časťou aktivity “Rozšírenie a skvalitnenie možností participácie cez zmeny portálu Odkaz pre starostu” – zmena kategorizácie podnetov, vedie k zvýšeniu vplyvu občanov na rozhodnutia a verejné politiky v samosprávach. Vďaka dátam zozbieraným a nahláseným svojimi obyvateľmi budú môcť mestá a obce jednoducho upravovať svoje politiky a rozhodnutia tak, aby ich realizácia vychádzala zo záujmov verejnosti.

Aktivity “Systém manažovania podnetov od občanov a úloh pre samosprávy”, “Analýza riešenia podnetov občanov na portáli Odkaz pre starostu” (časť analýza a manuály o riešení podnetov), “Analýza spracovania infožiadostí” a “Školenia pre samosprávy” smerujú k zvýšeniu responzívnosti samospráv na participáciu verejnosti a tým aj k impulzom a motiváciám pre ďalšiu participáciu a jej rozšírenie v ďalších skupinách verejnosti.

Aktivita “Konzultácie s nezapojenými samosprávami” má za cieľ ponúknuť jednoduchú možnosť participácie cez portál OPS čo najväčšiemu počtu obyvateľov miest a obcí na Slovensku.

Odkazprestarostu.sk ocenil samosprávy s najlepšími výsledkami

Vo štvrtok 27. septembra odovzdal portál Odkazprestarostu.sk ocenenie Zlaté vedro samosprávam, ktoré v roku 2017 najlepšie riešili podnety od občanov, ako aj tým, čo s nimi najlepšie komunikovali.

Zástupcovia siedmich miest si dnes v Bratislave prebrali ocenenie Zlaté vedro. Tím Odkazprestarostu.sk udeľoval ocenenia v dvoch kategóriách. Jednou bolo “Riešenie podnetov” a druhou “Komunikácia”. Samosprávy okrem toho rozdelil na tie s počtom obyvateľov nad 20 000 a pod 20 000. V jednom prípade sa na jednom mieste umiestnili hneď dve samosprávy.

V roku 2017 portál Odkazprestarostu.sk zaznamenal dohromady 9 398 podnetov, z nich sa do dnešného dňa podarilo vyriešiť 4 339 a 2 531 ďalších je v stave riešenia. Najväčšia časť podnetov, celkom 2 293, sa týka porúch na miestnych komunikáciách. Hneď po tejto kategórii nasledujú podnety týkajúce sa mestskej zelene a životného prostredia, konkrétne je reč o 2 148 podnetoch. Okrem nich používatelia nahlasovali čierne stavby, problémy s dopravným značením, reklamovali verejné služby, upozorňovali na opustené a nepojazdné vozidlá či zlé parkovanie a mnohé iné problémy vo verejnom priestore.   

„Odkaz pre starostu považujem za veľmi významný projekt Inštitútu SGI. V rámci neho sme totiž neskončili len pri identifikovaní problémov a odporúčaní, ale pristúpili sme aj k zavedeniu nástroja na ich riešenie. Portál umožňuje obyvateľom mesta dávať samospráve rýchlo a jednoducho svoje podnety a ona má možnosť na ne primerane reagovať,“ vysvetľuje riaditeľka Inštitútu SGI Veronika Prachárová.

Riešenie podnetov

Okrem pomeru vyriešených podnetov brali hodnotitelia do úvahy aj celkový počet nahlásených podnetov v danej samospráve, ako aj ich náročnosť. Spomedzi miest nad 20 000 obyvateľov dosiahlo celkové najlepšie výsledky v riešení podnetov mesto Trnava, ktoré malo na starosti 917 podnetov a 67,83 percent z nich už vyriešilo. Ako druhé sa umiestnili Levice, ktoré zo 191 podnetov vyriešili 71,2 percent a na treťom mieste skončili dve samosprávy – mesto Prievidza s 290 podnetmi, z ktorých sa podarilo vyriešiť 68,62 percenta a bratislavská mestská časť Rača, ktorá má za rok 2017 na konte 159 podnetov, z toho 78,62 vyriešených.

V skupine miest s menej ako 20 000 obyvateľmi sa na prvej priečke umiestnili Malacky, ktoré zo svojich 244 podnetov stihli vyriešiť 73,36 percent. Na druhom mieste skončil Senec, ktorému občania nahlásili dokopy 164 podnetov a vyriešiť sa podarilo 71,95 percenta z nich. A napokon tretie miesto obsadil Púchov, ktorý sa zo svojich 102 podnetov postaral o 83,33 percent.

Komunikácia

V časti “Komunikácia” sa tím Odkazprestarostu.sk sústredil na úplnosť odpovede a teda, či obsahuje informácie o tom, kto bude podnet riešiť a kedy bude problém odstránený. Úlohu zohrala aj rýchlosť, s akou odpoveď prišla. Ak na ňu ohlasovatelia nemuseli čakať dlhšie ako sedem dní a ak sa o výsledku riešenia dozvedeli od kompetentných, mesto alebo obec získali bonusové body.

“Rok 2017 priniesol skutočne zaujímavé výsledky a ukázalo sa, že mestá, ktoré sa k nahláseným podnetom stavajú najzodpovednejšie zo slovenských samospráv, zároveň najlepšie zvládajú aj komunikáciu s občanmi cez náš portál Odkazprestarostu.sk,” zhodnotil výsledky projektový manažér portálu Martin Kollárik.

Víťazom komunikačnej kategórie v skupine miest nad 20 000 obyvateľov sa tak stalo opäť mesto Trnava, ktoré napríklad v 96 percentách prípadov poskytlo odpoveď na typ podnetov, v ktorých zadávateľ žiadal o poskytnutie nejakej informácie. Na druhé miesto sa dostalo mesto Prievidza, pri ktorom sa dá vyzdvihnúť, že v 95 percentách prípadov, kedy sa odmietli zaoberať podnetom, uviedli relevantné dôvody pre toto rozhodnutie. A napokon tretie miesto obsadili Levice, ktoré vždy vo svojej odpovedi identifikovali zodpovedný subjekt v prípade, že problém nespadal pod ich kompetenciu.

V kategórii miest s počtom obyvateľov do 20 000 zvíťazili Malacky, ktoré až v 100 percentách prípadov poskytli odpoveď na podnety, v ktorých zadávatelia žiadali poskytnutie nejakej informácie. Ako druhý sa umiestnil Púchov, ktorý vždy keď sa odmietol zaoberať podnetom, uviedol v odpovedi relevantné dôvody pre toto rozhodnutie. A tretie miesto obsadil Senec, ktorý vo svojej odpovedi v 100 percentách prípadov identifikoval iný zodpovedný subjekt za problém.

Vysvetlivky k metodológii

Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy na základe ich úspešnosti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve na portáli, a to tak v kategórii riešenia podnetov, ako aj pri komunikácii. Každý podnet kontrolovali hodnotitelia manuálne, pričom v prípade riešenia podnetov bola každému podnetu priradená náročnosť na stupnici od 1 po 5. V oboch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila vyšší pomer podnetov, mohla skončiť za samosprávou s nižším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnetov a tie spadali do náročnejších kategórií.