Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv

Odkaz pre starostu 2.0

Názov a sídlo prijímateľa: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Názov projektu: Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 356 865,04 Eur
Fotogaléria: TU 


Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.


Aktivity Projektu smerujú k zlepšeniu zapojenia obyvateľstva do tvorby verejných politík, zvýšeniu participácie rôznych skupín verejnosti na správe vecí verejných, zvýšeniu úspešnosti riešenia problémov a pripomienok občanov so zámerom zvýšenia ich motivácie pre ďalšiu participáciu, zlepšeniu komunikácie medzi samosprávou a jej obyvateľmi, zlepšeniu informovanosti verejnosti o rozhodovaní a procesoch v samospráve, k budovaniu sietí medzi verejným, súkromným a občianskym sektorom a k podpore dobrovoľníctva.

Aktivita “Podnecovanie participácie verejnosti” je prierezovou aktivitou, ktorá bude realizovaná počas celej doby trvania Projektu. Jej cieľom je upozorňovať na možnosť participácie cez portál Odkaz pre starostu a na dôležité výstupy z jednotlivých aktivít Projektu, sprievodnými akciami, videami, infografikami a článkami podporiť participáciu v samosprávach a zvýšiť záujem verejnosti o problémy vo verejnom priestranstve miest a obcí, ako aj pochopenie procesov, ktoré stoja za ich riešením.

Aktivity “Rozšírenie a skvalitnenie možností participácie cez zmeny portálu Odkaz pre starostu” a “Gamifikácia na Odkaze pre starostu” reagujú na dlhodobé požiadavky a potreby užívateľov portálu – obyvateľov miest a obcí a ich realizácia povedie k zvýšeniu a skvalitneniu participácie, k podpore participácie mladých, či inkluzívnosti (preklad do maďarčiny).

Aktivity “Platforma pre dobrovoľnícke zásahy v samosprávach” a “Školenia pre dobrovoľníkov” motivujú subjekty a jednotlivcov z rôznych sektorov – verejného, súkromného a občianskeho k dobrovoľníckej činnosti. Napomáhajú zároveň k budovaniu sietí naprieč sektormi, k budovaniu uvedomelej spoločnosti a k zlepšeniu prostredia pre život v mestách a obciach na Slovensku.

Aktivity “Nový zdroj informácií pre verejnosť ”, “Analýza riešenia podnetov občanov na portáli Odkaz pre starostu” (časť hodnotenia samospráv) a “Analýza spracovania infožiadostí” smerujú k zvýšeniu informovanosti verejnosti, a to či už priamo poskytnutím prehľadných a štruktúrovaných potrebných informácií, či informácií o riešení požiadaviek verejnosti samosprávou, alebo nepriamo vďaka zlepšeniu procesov na strane samospráv, ktoré stoja za vybavovaním ich žiadostí o poskytnutie informácií.

Aktivita “Automatizované štatistiky” spolu s časťou aktivity “Rozšírenie a skvalitnenie možností participácie cez zmeny portálu Odkaz pre starostu” – zmena kategorizácie podnetov, vedie k zvýšeniu vplyvu občanov na rozhodnutia a verejné politiky v samosprávach. Vďaka dátam zozbieraným a nahláseným svojimi obyvateľmi budú môcť mestá a obce jednoducho upravovať svoje politiky a rozhodnutia tak, aby ich realizácia vychádzala zo záujmov verejnosti.

Aktivity “Systém manažovania podnetov od občanov a úloh pre samosprávy”, “Analýza riešenia podnetov občanov na portáli Odkaz pre starostu” (časť analýza a manuály o riešení podnetov), “Analýza spracovania infožiadostí” a “Školenia pre samosprávy” smerujú k zvýšeniu responzívnosti samospráv na participáciu verejnosti a tým aj k impulzom a motiváciám pre ďalšiu participáciu a jej rozšírenie v ďalších skupinách verejnosti.

Aktivita “Konzultácie s nezapojenými samosprávami” má za cieľ ponúknuť jednoduchú možnosť participácie cez portál OPS čo najväčšiemu počtu obyvateľov miest a obcí na Slovensku.

Odkaz pre starostu ocenil najlepšie samosprávy: Zlaté vedro za rok 2019 vyhrali Žilina a Malacky

Odkaz pre starostu vyhodnotil úspešnosť miest a obcí za uplynulý rok. Desiatim samosprávam odovzdal ocenenie Zlaté vedro.

“Hodnotíme nielen pomer vyriešených podnetov, ale zohľadňujeme aj ich náročnosť a zároveň aj celkový počet podnetov, ktoré samosprávy museli riešiť,” vysvetľuje Andrea Addová, hlavná administrátorka Odkazu pre starostu. “V samostatnej kategórii sme sa zamerali na spôsob, akým mestá a obce o riešení podnetov s občanmi komunikujú. Samosprávy sme rozdelili aj podľa veľkosti na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

Spomedzi väčších samospráv vyhrala v obidvoch hodnotených oblastiach, riešení podnetov a komunikácii, Žilina. V kategórii riešenia podnetov ju nasledovala Nitra, o tretie miesto sa delí Prievidza s mestskou časťou Bratislava-Ružinov. V komunikácii získala druhé miesto Prievidza a tretie Dubnica nad Váhom. Medzi menšími samosprávami si najlepšie počínali Malacky, ktoré taktiež vyhrali v obidvoch kategóriách. V riešení podnetov prevzali ocenenie aj Púchov a mestská časť Bratislava-Vajnory, v komunikácii Ivanka pri Dunaji a Dolný Kubín.

Odkaz pre starostu sa v roku 2019 výrazne rozšíril o nové mestá a obce – pribudlo ich 25 a dnes ho už využíva viac ako 150 samospráv. Za uplynulý rok v nich obyvatelia nahlásili spolu 18 655 podnetov na zlepšenie verejného priestoru, čo je o 7 tisíc viac ako v roku 2018. Samosprávy vyriešili 7780 z nich, ďalších 7311 je stále v riešení a 1976 podnetov ostáva zatiaľ neriešených. Najčastejšie nahlasované problémy sa týkajú ciest a chodníkov, nasledované zeleňou a životným prostredím. Odkaz predstavil vďaka podpore z Operačného programu Efektívna verejná správa aj nové mobilné aplikácie pre používateľov a systém správy podnetov a úloh pre samosprávy, ktorý umožňuje riešiť podnety od občanov efektívnejšie, pod názvom Odkaz pre starostu PRO

Jedným z nových miest, ktoré začalo Odkaz pre starostu používať v januári 2019, je práve Žilina, držiteľ ocenenia Zlaté vedro. Samospráva za hodnotené obdobie úspešne vyriešila 802 podnetov, v riešení je ďalších 1172. “Používanie Odkazu pre starostu nám značne uľahčilo a zjednodušilo komunikáciu s občanmi pri riešení podnetov,” hovorí primátor Žiliny Peter Fiabáne. “Odpadli viaceré administratívne úkony a vďaka prepracovanému administračnému rozhraniu je spracovanie podnetov rýchlejšie, prehľadnejšie a systematickejšie.”

Mesto Malacky, ktoré počas roka 2019 úspešne vyriešilo 192 z 286 nahlásených podnetov, sa k Odkazu pre starostu pridalo už v roku 2016, používanie Odkazu pre starostu PRO mu však zefektívnilo prácu s podnetmi od občanov. „Nám ako samospráve nové rozhranie vyhovuje, pretože ponúka možnosti rôzneho nastavenia – či už ide o možnosť vytvorenia neobmedzeného množstva prístupov pre zamestnancov úradu a rôzne stupne kategórií účtov,” opisuje primátor Malaciek Juraj Říha. “Vedúci a referenti si vedia medzi sebou posunúť jednotlivé podnety bez zásahu tretej osoby. Jednoduchšie filtrovanie medzi jednotlivými podnetmi výrazne šetrí čas zamestnancov.“

Nové pracovné rozhranie pre samosprávy plne využívajú aj ďalšie samosprávy, ktoré za rok 2019 obsadili prvé priečky v hodnotení, napríklad aj Nitra či Dubnica nad Váhom. Práve na efektívnosť, ktorú Odkaz pre starostu PRO samosprávam prináša, vsadili jeho tvorcovia pri rozhodnutí spraviť z neho profesionálnu službu. 

„Odkaz pre starostu má za sebou 10 rokov, pred nami je veľká výzva, ako ďalej,“ hovorí Martin Kollárik, manažér portálu. „Od nápadu pár nadšencov určenému bratislavským samosprávam sme sa posunuli k profesionálnej službe pre mestá a obce po celom Slovensku. Odkaz pre starostu PRO sme vytvorili na základe potrieb samospráv, aby mohli efektívne spravovať podnety aj iné úlohy na úrade, sledovať ich priebeh, termíny, priraďovať ich zodpovedným pracovníkom, či posielať oznamy obyvateľom.” Základnú verziu Odkazu pre starostu môžu samosprávy využívať naďalej zdarma ako doteraz, obce do 5 tisíc obyvateľov, ktoré sa pridajú ešte v júli, budú mať k dispozícii aj Odkaz pre starostu PRO neobmedzene bezplatne,” dodáva Kollárik. 

„Silnou stránkou Odkazu pre starostu je transparentnosť, verejná a nezávislá kontrola podnetov, ako aj široká základňa používateľov po celom Slovensku. Od roku 2010 sa už vyriešilo viac ako 40-tisíc podnetov,“ zdôrazňuje Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý portál zastrešuje. „Vďaka tomu ostáva Odkaz nielen nástrojom pre samosprávy, ale predovšetkým nástrojom občianskej participácie a spolupráce.“ 

VÝSLEDKY

Kompletné výsledky pre všetky samosprávy si môžete pozrieť v tejto tabuľke.

O METODOLÓGII

Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy v kategórii riešenia podnetov aj komunikácie na základe ich úspešnosti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve zapojenej do projektu. V prípade riešenia podnetov bola každému podnetu priradená náročnosť na stupnici od 1 po 5, pri komunikácii sa brala do úvahy jej úplnosť a rýchlosť. V oboch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila nižší pomer podnetov, mohla skončiť pred samosprávou s vyšším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnetov a tie spadali do náročnejších kategórií.

O ODKAZE PRE STAROSTU

Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Pomocou internetovej stránky a mobilnej aplikácie umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich riešení priamo so samosprávou.

Odkaz pre starostu pôvodne začal pôsobiť v Bratislave a jej mestských častiach, dnes ho využíva viac ako 150 samospráv. Počas desiatich rokov sa na Odkaze pre starostu vyriešilo viac ako 40-tisíc podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva viac ako 31-tisíc užívateľov.

 

 

 

 

Hodnotenie je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Odkaz pre starostu ponúka nové možnosti pre samosprávy

Portál Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu obyvatelia miest a obcí jednoducho nahlásiť problémy vo verejnom priestore na webovej stránke či mobilnou aplikáciou, predstavil nové rozhranie pre samosprávy. Zamestnanci mestského či obecného úradu môžu prehľadne pracovať s nahlásenými podnetmi od občanov, štatistikami o nich, prideľovať ich pracovníkom a komunikovať navzájom o ich riešení a stave. 

Tím Odkazprestarostu.sk tento týždeň rozbieha aj školenia na úradoch v zapojených mestách, ktoré sa okrem objasnenia nového systému zamerajú na komunikáciu s občanmi a vybavovanie infožiadostí. 

Martina Štefániková z oddelenia komunikácie s verejnosťou mestskej časti Bratislava-Staré mesto hodnotí nové rozhranie Odkazu pre starostu pozitívne: Oceňujem najmä veľký počet funkcionalít, ktoré uľahčujú sledovanie stavu riešenia podnetov, ako aj možnosť pridať do zoznamu podnety z iných zdrojov ako Odkaz pre starostu. Keďže na miestny úrad smerujú podnety z viacerých strán, pričom často sa stane, že občan rozpošle jeden podnet cez všetky dostupné kanály – a takto to vieme ľahko priradiť, zistiť a odpovedať.”

Chceme týmito zmenami najmä podnietiť samosprávy k lepšej práci s podnetmi,” vysvetľuje Martin Kollárik, projektový manažér Odkazu pre starostu. Pri desiatkach až stovkách podnetov v niektorých samosprávach sa často na niektoré podnety zabúda“, podnety sa na jednotlivých oddeleniach strácajú“ a obyvatelia následne márne čakajú na odpoveď. Nové rozhranie poskytuje zodpovedným pracovníkom množstvo nástrojov na kontrolu plnenia podnetov – tie sme zapracovali práve na základe požiadaviek od samospráv.” 

Cieľom je podľa Kollárika aj motivovať úrady k využívaniu dát z Odkazu pre starostu. Rozsiahle možnosti filtrovania podnetov a vytvárania štatistík umožňujú samosprávam s dátami z Odkazu pre starostu jednoducho pracovať a využiť ich nielen pri zlepšení procesov na úrade, ale aj pri tvorbe rozhodnutí, napríklad o harmonograme odvozu odpadu alebo určovaní hliadok mestskej polície.”

Matúš Sedlák, hlavný administrátor Odkazu pre starostu, hovorí, že mestá a obce prijali zmeny zväčša kladne. Samosprávy nás upozorňujú aj na menšie nedostatky, snažíme sa ich riešiť čo najrýchlejšie. Práve odozva samospráv nám pomáha v zdokonaľovaní nového rozhrania.” 

Tento týždeň začína tím Odkazprestarostu.sk so školeniami pracovníkov samospráv, ktoré prejavili záujem o osobné zaučenie sa s prácou s novým systémom. Súčasťou školení je aj modul o komunikácii pomocou tohto portálu, najlepších postupoch a riešení problémov, ako aj časť o spracovávaní infožiadostí. Prvé zo školení prebehlo v pondelok v Pezinku.

Na jeseň 2019 plánuje tím Odkazprestarostu.sk osloviť nezapojené samosprávy, aby ich aj vďaka týmto novým možnostiam portálu motivoval zaradiť Odkaz pre starostu medzi nástroje na komunikáciu s občanmi. Vytvorenie nového pracovného rozhrania pre samosprávy, ako aj školenia v zapojených mestách a obciach sú podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Nové pracovné rozhranie pre samosprávy je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Odkaz pre starostu už aj po maďarsky

Portál Odkazprestarostu.sk aj aplikácie pre Android a iOS sme kompletne preložili do maďarského jazyka. Stačí si priamo na webe alebo v aplikácii prepnúť jazyk na maďarčinu. Našim cieľom je, aby Odkaz pre starostu využívalo čo najviac obyvateľov i samospráv miest a obcí na Slovensku a veríme, že k tomu pomôže aj preklad do jazyka našej najpočetnejšej jazykovej menšiny.

Tlačovú správu v maďarčine o tejto novinke nájdete tu:  TS_03_04_2019_Odkaz pre starostu

Preklad je výstupom projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Stiahni si aplikáciu, ktorou zlepšuješ mesto a zároveň zbieraš body!

Portál Odkazprestarostu.sk prichádza s novou aplikáciou na nahlasovanie problémov v mestách a obiach

Bratislava, 24. januára – Rozbitý chodník, pokazená lampa na ulici, či zle zrezaná dopravná značka, o ktorú sa potkne každý chodec? Vyzerá tvoja cesta na prednášku či na internát ako z Crash Bandicoot? Ak sa ti nechce každý deň absolvovať strastiplnú cestu cez mláky, popod nezrezané konáre stromov alebo ak sa z párty nechceš vracať tmavými, špinavými a zničenými ulicami, nainštaluj si aplikáciu Odkazprestarostu.sk. Ak je tvoje mesto či obec do tohto portálu zapojené, všetky problémy môžeš nahlásiť priamo vedeniu samosprávy pomocou mobilného telefónu. Doposiaľ sa do tohto portálu pridalo už takmer 120 miest, obcí a mestských častí.

Ako to funguje?  

Je to veľmi jednoduché. Pomocou vynovenej aplikácie odfotíš problém, na ktorý chceš upozorniť. Aplikácia si nájde tvoju polohu, vyberieš jednu z viacerých kategórií podnetov, popíšeš, o čo ide a podnet odošleš samospráve. Tá už pomocou svojich administrátorov a administrátoriek určí, kto je za danú vec zodpovedný a tvoj podnet rieši.

Zbieraj body

Spomínaš si na lovenie pokémonov cez Pokémon Go? Nová aplikácia Odkazprestarostu.sk nie je len užitočná. Do tejto verzie jej autori – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a firma Lunadio – zapracovali aj herné prvky. Pokémoni typu chýbajúci poklop na kanalizácii alebo rozbitá lavička síce neexistujú, no za ich nahlásenie môžeš po novom získať body. Aplikácia ti ponúkne aj možnosť overovať stav podnetov. To znamená, že ak sa ocitneš v blízkosti nejakého podnetu, “ulovíš” ho a oznámiš, či sa ho už podarilo vyriešiť alebo je stále v nezmenenom stave. Aj za to dostaneš body. Tie budeš môcť nahrať aj za komentovanie podnetov od iných užívateľov. Vďaka tomu sa budeš posúvať do vyšších levelov. Tvoje vlastné príspevky môžu ľudia lajkovať, takže čím bude tvoj podnet zaujímavejší a osožnejší, tým viac bodov môžeš nahrať.

Informácie v mobile

Aby toho nebolo málo, aplikácia Odkazprestarostu.sk bude po novom aj miestom, cez ktoré môžu obce a mestá posielať správy obyvateľom. Dozvieš sa tak všetko potrebné a včas. Budeš vedieť, kde sa bude čo diať a čo tvoja samospráva organizuje. Zíde sa to najmä vtedy, ak nemáš v láske miestnu dychovku a rovno pod oknami by ti mala o niekoľko dní vyhrávať. Alebo napríklad aj vtedy, ak chce mesto zrušiť skatepark či autobusovú zastávku, píliť stromy alebo značiť parkovacie miesta, pre ktoré treba preparkovať auto o ulicu vedľa.

Aplikácia je dostupná pre platformy Android a iOS.

 

Odkazprestarostu.sk

Odkazprestarostu.sk vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút SGI. Aplikáciu vyvinula v spolupráci s Inštitútom SGI spoločnosť Lunadio a vyvinutá je pre operačné systémy Android a iOS.

Odkazprestarostu.sk pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho mestských častiach, od vtedy sa však neustále rozširuje. V súčasnosti je v platforme zapojených viac ako 100 samospráv na území celého Slovenska, od hlavného mesta, cez šesť ďalších krajských miest, až po malé obce ako Dolné Vestenice, či Letanovce. Počas niekoľkých rokov svojej existencie Odkaz pre starostu zaznamenal viac ako 47 000 podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva viac ako 18 000 aktívnych užívateľov. V roku 2018 pribudlo na portál takmer 12-tisíc podnetov – najviac v kategórií Cesty a chodníky a Zeleň a životné prostredie.

Vývoj a prevádzkovanie aplikácie ako aj webovej stránky je financovaný z projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

 

 

Kontaktné informácie:

Martin Kollárik, projektový manažér Odkaz pre starostu, +421 910 597 727

Nikola Bajánová, PR manažérka, +421 944 491 513

 

Facebook Odkazu pre starostu:

https://www.facebook.com/odkazprestarostu/

Trápi vás zanedbané mesto? Využite novú aplikáciu Odkaz pre starostu

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť spracoval roky námetov na vylepšenie aplikácie

Bratislava, 24. januára – Portál Odkazprestarostu.sk spustil novú mobilnú aplikáciu. Ide o nástroj, ktorý obyvateľom a obyvateľkám umožňuje efektívnejšie komunikovať s vedením miest a obcí v nahlasovaní a riešení problémov. Aplikácia, ktorá je dostupná pre platformy Android a iOS, prináša niekoľko zásadných vylepšení. Záujem občanov o ich okolie sa najnovšie snaží povzbudzovať napríklad aj cestou gamifikácie, teda zapájaním herných prvkov do svojho fungovania.

“Odkaz pre starostu chce byť moderným nástrojom, ktorého využívanie bude ľudí baviť. Zároveň sa nám za roky fungovania nazbieralo množstvo návrhov na vylepšenia. Viaceré z nich sme zapracovali do novej aplikácie,” uviedol manažér portálu Martin Kollárik. Nová aplikácia Odkazprestarostu.sk stále plní svoj základný účel, ktorým je nahlasovanie podnetov vedeniu samosprávy pomocou mobilného telefónu.

Fungovanie Odkazprestarostu.sk

Princíp je jednoduchý, užívatelia v zapojených mestách a obciach nahlásia podnet, ktorý po určení zodpovednosti prechádza na stranu samosprávy. Môže ísť o opustený automobil, nefunkčné osvetlenie, skládku odpadu či poškodené lavičky v parku. Problém užívateľ či užívateľka odfotí a popíše, geolokácia určí jeho polohu, administrátor Odkazu pre starostu podnet skontroluje a zašle samospráve na riešenie – a teda opravu, čistenie, odstránenie a podobne. Doposiaľ sa do tohto nástroja pridalo takmer 120 samospráv.

Pre samosprávy je najzaujímavejšou novinkou možnosť zasielania oznamov v aplikácii. Odkazprestarostu.sk sa tak stáva bezplatnou alternatívou voči nákladnému SMS rozhlasu. Obyvatelia miest a obcí, ktoré ju budú využívať, sa nemusia báť zmeškania hlásenia miestneho rozhlasu, či hľadať informácie na webe. O termínoch zasadnutí orgánov obce, plánovanej rozkopávke, či o blížiacej sa kultúrnej udalosti, sa môžu dozvedieť rýchlo a pohodlne na svojom mobilnom telefóne.

Herné prvky oživia používanie

Okrem toho nová aplikácia zapracúva aj doplnkové funkcionality, a to napríklad spomínanú gamifikáciu, oznamy samospráv, či možnosť navrhnúť samospráve dobrovoľnícku pomoc pri riešení podnetu. Užívatelia a užívateľky môžu jednotlivé podnety hodnotiť a komentovať, za čo im pribúdajú body. V profile si môžu kontrolovať svoj posun do jednotlivých levelov. Nahlasovanie podnetov tak nebude už iba praktické, ale aj zábavné.

Body sa dajú získať aj za overovanie stavu podnetu. Táto novinka zabezpečí kvalitnejšie dáta na portáli. Stav podnetov – a teda, či je problém vyriešený alebo sa na ňom pracuje – sa mení na základe odpovedí od samospráv a tie niekedy o ich vyriešení neinformujú. So zberom dát tak môžu pomôcť aj samotní užívatelia. Tí si vo svojom profile nastavia, koľko upozornení na podnety v ich blízkosti chcú dostať, a keď okolo nejakého prejdú, aplikácia sa ich opýta, či bol už podnet vyriešený.

Ďalšie plány

Odkazprestarostu.sk zároveň začína s budovaním dobrovoľníckej platformy. Cieľom je prepájať so samosprávou firmy, iniciatívy, ale aj jednotlivcov, ktorí chcú pomôcť s riešením podnetov, či už v podobe financií, prácou alebo komplexným vyriešením podnetu. Portál bude toto dobrovoľníctvo promovať a motivovať tak k snahe zlepšovať prostredie miest a obcí. Budovanie komunít chce Odkazprestarostu.sk rozvinúť naplno v prvej polovici tohto roka.

Odkazprestarostu.sk

Odkazprestarostu.sk vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút SGI. Aplikáciu vyvinula v spolupráci s Inštitútom SGI spoločnosť Lunadio a vyvinutá je pre operačné systémy Android a iOS.

Odkazprestarostu.sk pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho mestských častiach, od vtedy sa však neustále rozširuje. V súčasnosti je v platforme zapojených viac ako 100 samospráv na území celého Slovenska, od hlavného mesta, cez šesť ďalších krajských miest, až po malé obce ako Dolné Vestenice, či Letanovce. Počas niekoľkých rokov svojej existencie Odkaz pre starostu zaznamenal viac ako 47 000 podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva viac ako 18 000 aktívnych užívateľov. V roku 2018 pribudlo na portál takmer 12-tisíc podnetov – najviac v kategórií Cesty a chodníky a Zeleň a životné prostredie.

Vývoj a prevádzkovanie aplikácie ako aj webovej stránky je financovaný z projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

 

 

Kontaktné informácie:

Martin Kollárik, projektový manažér Odkaz pre starostu, +421 910 597 727

Nikola Bajánová, PR manažérka, +421 944 491 513

TS_Nová aplikácia OPS

Facebook Odkazu pre starostu:

https://www.facebook.com/odkazprestarostu/

Odkazprestarostu.sk ocenil samosprávy s najlepšími výsledkami

Vo štvrtok 27. septembra odovzdal portál Odkazprestarostu.sk ocenenie Zlaté vedro samosprávam, ktoré v roku 2017 najlepšie riešili podnety od občanov, ako aj tým, čo s nimi najlepšie komunikovali.

Zástupcovia siedmich miest si dnes v Bratislave prebrali ocenenie Zlaté vedro. Tím Odkazprestarostu.sk udeľoval ocenenia v dvoch kategóriách. Jednou bolo “Riešenie podnetov” a druhou “Komunikácia”. Samosprávy okrem toho rozdelil na tie s počtom obyvateľov nad 20 000 a pod 20 000. V jednom prípade sa na jednom mieste umiestnili hneď dve samosprávy.

V roku 2017 portál Odkazprestarostu.sk zaznamenal dohromady 9 398 podnetov, z nich sa do dnešného dňa podarilo vyriešiť 4 339 a 2 531 ďalších je v stave riešenia. Najväčšia časť podnetov, celkom 2 293, sa týka porúch na miestnych komunikáciách. Hneď po tejto kategórii nasledujú podnety týkajúce sa mestskej zelene a životného prostredia, konkrétne je reč o 2 148 podnetoch. Okrem nich používatelia nahlasovali čierne stavby, problémy s dopravným značením, reklamovali verejné služby, upozorňovali na opustené a nepojazdné vozidlá či zlé parkovanie a mnohé iné problémy vo verejnom priestore.   

„Odkaz pre starostu považujem za veľmi významný projekt Inštitútu SGI. V rámci neho sme totiž neskončili len pri identifikovaní problémov a odporúčaní, ale pristúpili sme aj k zavedeniu nástroja na ich riešenie. Portál umožňuje obyvateľom mesta dávať samospráve rýchlo a jednoducho svoje podnety a ona má možnosť na ne primerane reagovať,“ vysvetľuje riaditeľka Inštitútu SGI Veronika Prachárová.

Riešenie podnetov

Okrem pomeru vyriešených podnetov brali hodnotitelia do úvahy aj celkový počet nahlásených podnetov v danej samospráve, ako aj ich náročnosť. Spomedzi miest nad 20 000 obyvateľov dosiahlo celkové najlepšie výsledky v riešení podnetov mesto Trnava, ktoré malo na starosti 917 podnetov a 67,83 percent z nich už vyriešilo. Ako druhé sa umiestnili Levice, ktoré zo 191 podnetov vyriešili 71,2 percent a na treťom mieste skončili dve samosprávy – mesto Prievidza s 290 podnetmi, z ktorých sa podarilo vyriešiť 68,62 percenta a bratislavská mestská časť Rača, ktorá má za rok 2017 na konte 159 podnetov, z toho 78,62 vyriešených.

V skupine miest s menej ako 20 000 obyvateľmi sa na prvej priečke umiestnili Malacky, ktoré zo svojich 244 podnetov stihli vyriešiť 73,36 percent. Na druhom mieste skončil Senec, ktorému občania nahlásili dokopy 164 podnetov a vyriešiť sa podarilo 71,95 percenta z nich. A napokon tretie miesto obsadil Púchov, ktorý sa zo svojich 102 podnetov postaral o 83,33 percent.

Komunikácia

V časti “Komunikácia” sa tím Odkazprestarostu.sk sústredil na úplnosť odpovede a teda, či obsahuje informácie o tom, kto bude podnet riešiť a kedy bude problém odstránený. Úlohu zohrala aj rýchlosť, s akou odpoveď prišla. Ak na ňu ohlasovatelia nemuseli čakať dlhšie ako sedem dní a ak sa o výsledku riešenia dozvedeli od kompetentných, mesto alebo obec získali bonusové body.

“Rok 2017 priniesol skutočne zaujímavé výsledky a ukázalo sa, že mestá, ktoré sa k nahláseným podnetom stavajú najzodpovednejšie zo slovenských samospráv, zároveň najlepšie zvládajú aj komunikáciu s občanmi cez náš portál Odkazprestarostu.sk,” zhodnotil výsledky projektový manažér portálu Martin Kollárik.

Víťazom komunikačnej kategórie v skupine miest nad 20 000 obyvateľov sa tak stalo opäť mesto Trnava, ktoré napríklad v 96 percentách prípadov poskytlo odpoveď na typ podnetov, v ktorých zadávateľ žiadal o poskytnutie nejakej informácie. Na druhé miesto sa dostalo mesto Prievidza, pri ktorom sa dá vyzdvihnúť, že v 95 percentách prípadov, kedy sa odmietli zaoberať podnetom, uviedli relevantné dôvody pre toto rozhodnutie. A napokon tretie miesto obsadili Levice, ktoré vždy vo svojej odpovedi identifikovali zodpovedný subjekt v prípade, že problém nespadal pod ich kompetenciu.

V kategórii miest s počtom obyvateľov do 20 000 zvíťazili Malacky, ktoré až v 100 percentách prípadov poskytli odpoveď na podnety, v ktorých zadávatelia žiadali poskytnutie nejakej informácie. Ako druhý sa umiestnil Púchov, ktorý vždy keď sa odmietol zaoberať podnetom, uviedol v odpovedi relevantné dôvody pre toto rozhodnutie. A tretie miesto obsadil Senec, ktorý vo svojej odpovedi v 100 percentách prípadov identifikoval iný zodpovedný subjekt za problém.

Vysvetlivky k metodológii

Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy na základe ich úspešnosti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve na portáli, a to tak v kategórii riešenia podnetov, ako aj pri komunikácii. Každý podnet kontrolovali hodnotitelia manuálne, pričom v prípade riešenia podnetov bola každému podnetu priradená náročnosť na stupnici od 1 po 5. V oboch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila vyšší pomer podnetov, mohla skončiť za samosprávou s nižším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnetov a tie spadali do náročnejších kategórií.

Aktivisti po celom Slovensku premietli problémy vo svojich mestách a obciach starostom a primátorom

Za iniciatívou stojí Odkaz pre starostu

Bratislava, 25. 8. 2018 – Dobrovoľníci a dobrovoľníčky po celom Slovensku v jednej chvíli upozornili na problémy, ktoré ich trápia v mieste svojho bydliska. Tím projektu Odkaz pre starostu spolu s dobrovoľníkmi pripravil na piatkový večer 24. augusta podujatie s názvom Premietni to starostovi!. Obyvatelia Žiliny, Skalice, Považskej Bystrice, Novej Bane, Štítnika, Hnúšte, Bardejova a Humenného mohli sledovať videoprojekciu s najrôznejšími podnetmi, ktoré trápia ich bydliská.

Premietanie sa uskutočnilo v tých mestách a obciach, kde Odkaz pre starostu nevyužívajú a teda sa oberajú o možnosť jednoduchej a efektívnej účasti občanov na chode samosprávy. Videoprojekcie sa konali najmä v blízkosti miestnych a obecných úradov a ich hlavnou myšlienkou bolo, že jednoduchšie, ako premietať podnety na verejnom priestranstve, je zapojiť sa a využívať online platformu Odkaz pre starostu. „Chceme poďakovať desiatkam dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za realizáciu premietaní. Vďaka nim sme mohli poukázať na to, že existuje omnoho jednoduchší spôsob, ako dať starostom vedieť o problémoch vo verejnom priestore,“ povedal organizátor akcie Juraj Hurný.

„Skúšali sme v minulosti opakovane oslovovať všetky mestá, ktoré zatiaľ nie sú zapojené do Odkazu pre starostu a predstaviť im výhody portálu. Nakoľko však nedostávame odpovede, spolu s reklamnou agentúrou Istropolitana-Ogilvy sme vymysleli toto podujatie, ktoré má za cieľ upozorniť na možnosť využívania nášho portálu a možno aj mobilizovať obyvateľov, aby si jeho zavedenie od starostu či primátora sami pýtali. Niekedy samosprávy ‚poštuchne‘ k pozitívnej zmene len občiansky tlak,“ dopĺňa koordinátor projektu Martin Kollárik.

Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút SGI. Pomocou internetovej stránky a mobilnej aplikácie umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich riešení priamo so samosprávou.

„Pre nahlásenie problémov vo verejných priestranstvách miest a obcí neexistuje jednoduchší a rýchlejší spôsob ako Odkaz pre starostu. Stačí pár desiatok sekúnd a váš podnet je pomocou mobilnej aplikácie alebo webovej stránky zaslaný na mestský respektíve obecný úrad. Odkaz pre starostu zároveň poskytuje prehľadné štatistiky a aj množstvo dát, na základe ktorých môžu samosprávy upravovať svoje politiky, ako napríklad harmonogram odvozu odpadu či vysielanie hliadok mestskej polície,“ vysvetlil Martin Kollárik.

Odkaz pre starostu pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho mestských častiach, počas svojho fungovania sa však neustále rozširuje. V súčasnosti je v platforme zapojených 114 samospráv na území celého Slovenska, od hlavného mesta, cez šesť ďalších krajských miest, až po malé obce ako Dolné Vestenice, či Letanovce. Počas ôsmich rokov svojej existencie Odkaz pre starostu zaznamenal viac ako 45 000 podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva takmer 18 000 aktívnych užívateľov.

Séria podujatí sa uskutočnila v rámci projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

 

 

 

TS_25082018_Premietni to starostovi

Kontaktné informácie:

Juraj Hurný, organizátor podujatia, výskumník Inštitútu SGI, +421 908 060 997

Martin Kollárik, projektový manažér Odkaz pre starostu, +421 910 597 727