Stanovy

Preambula
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) je nezávislá, mimovládna nezisková organizácia. Pôsobenie ľudí, ktorých združuje SGI je postavené na presvedčení, že efektívne využívané zdroje tvoria základ pre kvalitné a transparentné služby pre občanov. Rozdeľovanie zdrojov si vyžaduje dôkladnú analýzu východiskového stavu a dopadov navrhovaných opatrení na občanov a osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ako aj celú spoločnosť. Ambíciou SGI je preto prinášať osvedčené zahraničné modely dobrého spravovania, ako aj poskytovať nové, inovatívne riešenia, ktoré zvýšia kvalitu rozhodovacieho procesu. Práca SGI je tiež založená na spolupráci s expertmi a pracovníkmi štátnej správy a samosprávy. Informovaním širokej verejnosti prostredníctvom médií SGI podnecuje diskusiu o dôležitých celospoločenských otázkach.

Článok I
Základné ustanovenia
Názov združenia: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, skratka: SGI, anglický názov: Slovak Governance Institute, skratka SGI. Sídlo združenia: Štúrova 3, 811 02 Bratislava. Právna forma: občianske združenie.

Článok II
Cieľ združenia a hlavná činnosť
1. Cieľom združenia je prinášať a podporovať riešenia v oblasti verejných politík, ktoré vedú k skvalitneniu alokácie verejných zdrojov, k prístupným, transparentným a efektívnym verejným službám pre občanov SR, osoby žijúce na území SR, ako aj v iných krajinách.
2. Na naplnenie svojho cieľa vyvíja SGI svoju hlavnú činnosť, najmä:
2.1. realizuje výskum, výskumné projekty a pripravuje odporúčania pre alokáciu zdrojov na verejné služby a odporúčania pre tvorbu verejnej politiky, najmä v oblastiach vzdelávania, systému sociálneho zabezpečenia, výskumu a vývoja, sociálnej inklúzie, zamestnanosti, verejnej správy, kultúrnej politiky, regionálnej politiky, makroekonomickej politiky, zdravotníctva, migračnej a integračnej politiky, environmentálnej politiky a iných verejných politík
2.2. na základe analýzy zahraničných riešení a odporúčaní navrhuje vlastné riešenia na zlepšenie verejných služieb z hľadiska kvality, prístupu, otvorenosti, integrity a efektivity, ako aj na čo najlepšie využitie prostriedkov vynakladaných na ich poskytovanie
2.3. poskytuje správy, stanoviská a vyjadrenia k aktuálnym otázkam
2.4. uskutočňuje monitoring a hodnotenie (evaluáciu) v oblasti verejnej politiky
2.5. organizuje vzdelávacie programy a iné formy osvetovej činnosti pre verejnosť, odborníkov a pracovníkov štátnej správy a samosprávy
2.6. podporuje diskusiu a vytvorenie priestoru pre diskusiu o verejných službách a verejných zdrojoch
2.7. poskytuje poradenstvo v oblastiach uvedených v bodoch 2.1, 2.2, 2.4 a 2.5
2.8. realizuje medzinárodné projekty v oblastiach uvedených v bodoch 2.1, 2.2, 2.4 a 2.5
2.9. organizuje workshopy, semináre, konferencie a tvorivé stretnutia na výmenu poznatkov a tvorivú konfrontáciu medzi domácimi a zahraničnými odborníkmi, verejnosťou a pracovníkmi verejného sektora, neziskovej sféry aj podnikateľskej sféry
2.10. spolupracuje s ostatnými subjektmi rovnakého hodnotového zamerania

Článok III
Orgány združenia a spôsob ich ustanovenia
1. Orgánmi SGI sú:
1.1 Valné zhromaždenie členov SGI
1.2 Správna rada SGI
1.3 Riaditeľ SGI
1.4 Revízor SGI

1.1 Valné zhromaždenie členov SGI

Valné zhromaždenie členov SGI je najvyšším orgánom. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva riaditeľ SGI podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne, alebo na základe žiadosti aspoň polovice členov združenia. Je uznášaniaschopné, keď je prítomných aspoň 2/3 všetkých členov. Valné zhromaždenie SGI prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak tieto stanovy nestanovujú inak. V prípade potreby je možné uskutočniť hlasovanie Valného zhromaždenia prostredníctvom hlasovania per rollam. Pravidlá hlasovania per rollam určuje riaditeľ SGI, ktorý je povinný o nich oboznámiť všetkých členov Valného zhromaždenia.
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí: prijímať a meniť stanovy združenia, voliť a odvolávať členov správnej rady, voliť a odvolávať riaditeľa SGI na obdobie štyroch rokov a schvaľovať odmenu za jeho činnosť, rozhodovať o prijatí ďalších členov združenia a rozhodovať o ukončení členstva, voliť a odvolávať revízora SGI na návrh riaditeľa SGI, spolu so správnou radou SGI schvaľovať plán činnosti a návrh rozpočtu ako aj všetky následné návrhy na zmenu rozpočtu prekračujúce 30% pôvodného rozpočtu na ďalší rok predložené riaditeľom SGI, spolu so správnou radou SGI sa vyjadrovať k správe o hospodárení predloženou riaditeľom SGI, vyjadrovať sa k správe o personálnej politike SGI predloženou riaditeľom SGI, rozhodovať o zlúčení s iným združením alebo dobrovoľnom rozpustení združenia a menovať likvidátora, rozhodovať o záležitostiach strategického významu, ako sú strategické ciele, smerovanie organizácie a priority činnosti.

1.2 Správna rada SGI

Správna rada SGI je poradným a kontrolným orgánom. Správnu radu SGI tvoria valným zhromaždením volené osobnosti ekonomického a spoločenského života. Členov Správnej rady SGI navrhujú členovia občianskeho združenia. Členstvo v správnej rade zaniká odvolaním člena Valným zhromaždením SGI alebo vzdaním sa členstva.
Správna rada SGI je uznášaniaschopná, keď je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Správna rada prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou jej prítomných členov, ak tieto stanovy nestanovujú inak. Správnu radu zvoláva riaditeľ SGI alebo nadpolovičná väčšina všetkých jej členov a to najmenej jedenkrát ročne. Do pôsobnosti Správnej rady SGI patrí: spolu s Valným zhromaždením SGI schvaľovať plán činnosti a návrh rozpočtu, ako aj všetky následné návrhy na zmenu rozpočtu prekračujúce 30% pôvodného rozpočtu na ďalší rok predložené riaditeľom SGI, spolu s Valným zhromaždením SGI sa vyjadrovať k správe o hospodárení predloženou riaditeľom SGI, sledovať výsledky práce združenia, radiť pri smerovaní ďalšej činnosti, dávať odporúčania na možnosti financovania. Správna rada SGI má právo byť informovaná o personálnej politike SGI.
Ak je člen alebo členka Správnej rady SGI pri schvaľovaní plánu činnosti a návrhu rozpočtu a jeho zmien v konflikte záujmov a/alebo by schvaľovanie mohlo viesť k jeho/jej osobnému prospechu, oznámi túto skutočnosť ostatným členom Správnej rady SGI a riaditeľovi SGI. Následne sa nezúčastní hlasovania o uvedených návrhoch.

1.3 Riaditeľ SGI

Riaditeľ SGI je riadiacim a štatutárnym zástupcom SGI, riadi činnosť v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia SGI a zastupuje SGI v právnych vzťahoch. Je volený Valným zhromaždením na obdobie štyroch rokov. Funkcia riaditeľa zaniká odvolaním Valným zhromaždením alebo vzdaním sa funkcie. Má právo poveriť zastupovaním SGI v právnych vzťahoch iné osoby. Do pôsobnosti riaditeľa SGI patrí: určovať platy zamestnancov SGI, schvaľovať a podpisovať finančné operácie v súlade s platnými právnymi predpismi, zvolávať Valné zhromaždenie SGI a Správnu radu SGI najmenej jedenkrát ročne, navrhovať vymenovanie alebo odvolanie revízora SGI. Riaditeľ SGI zodpovedá za správu hospodárskych záležitostí združenia, účtovníctva SGI, správu majetku SGI, návrh rozpočtu, vykonanie ročnej účtovnej uzávierky. Vykonaním úloh súvisiacich s hospodárením združenia ako aj vykonaním finančných operácií v súlade s platnými právnymi predpismi má právo poveriť iné osoby. Riaditeľ SGI predkladá na vyjadrenie Valnému zhromaždeniu SGI a Správnej rade SGI správu o hospodárení a správu o personálnej politike SGI a rovnako predkladá Valnému zhromaždeniu SGI a Správnej rade SGI na schválenie plán činnosti na ďalší rok a návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, ako aj všetky následné návrhy na zmenu rozpočtu.

1.4 Revízor SGI

Revízor SGI je kontrolným orgánom SGI. Volí a odvoláva ho na návrh riaditeľa SGI Valné zhromaždenie SGI, na obdobie štyroch rokov. Do pôsobnosti revízora SGI patrí: dozerať na dodržiavanie stanov a rozhodnutí orgánov združenia a dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia a Stanovami, kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom združenia, podávať správu správnej rade SGI o výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti najmenej jedenkrát ročne.

Článok IV
Podmienky členstva, práva a povinnosti členov
1. Členom SGI sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré splnia nižšie uvedené podmienky a Valné zhromaždenie ich prijme za člena SGI, pričom člen, ktorý je fyzickou osobou hlasuje na zasadaní valného zhromaždenia osobne a člen, ktorý je právnickou osobou disponuje hlasovacím právom prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu.
2. Žiadosť o prijatie musí žiadateľ podať písomne a musí v nej uviesť všetky údaje potrebné k jej riadnemu posúdeniu. Základnou podmienkou členstva v SGI je predchádzajúca činnosť spojená s aktivitami združenia. Detailné náležitosti žiadosti stanoví riaditeľ SGI. O žiadosti, ktorá obsahuje potrebné náležitosti rozhodne Valné zhromaždenie SGI na svojej najbližšej schôdzi. Výsledok hlasovania Valného zhromaždenia oznámi riaditeľ SGI žiadateľovi o členstvo písomne. V prípade kladného rozhodnutia sa žiadateľ stáva členom SGI odo dňa nasledujúceho po dni, kedy o členstve rozhodlo Valné zhromaždenie.
3. Členstvo zaniká: písomným prehlásením člena o vystúpení zaslaného riaditeľovi SGI a to v deň, kedy bolo oznámenie doručené riaditeľovi SGI, vylúčením člena Valným zhromaždením SGI v prípade ak koná v rozpore s cieľmi a zásadami činnosti SGI alebo opakovane nedodržiava rozhodnutia orgánov SGI, úmrtím člena a zánikom združenia.
4. Člen SGI, ktorý vykonáva politickú aktivitu, konkrétne je funkcionárom politickej strany na celoštátnej úrovni, nominantom politickej strany alebo je verejným činiteľom podľa ústavného zákona č.357/2004, čl.2, ods. 1, s výnimkou písmen p) a r) sa nezúčastňuje žiadnej aktivity občianskeho združenia, nezasahuje do riadenia združenia a nevystupuje v mene združenia.
5. Práva a povinnosti členov
Členovia SGI majú právo: zúčastňovať sa na činnosti SGI, voliť a byť volení do orgánov SGI (ak tieto stanovy nestanovujú inak) pričom každý člen disponuje jedným hlasom, podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom SGI, byť informovaní o činnosti a zámeroch SGI. Členovia SGI sú povinní dodržiavať stanovy, plniť uznesenia orgánov SGI a prispievať tým k naplňovaniu cieľov SGI.

Článok V
Zásady hospodárenia SGI
1. Zdroje združenia tvoria dobrovoľné finančné a iné prostriedky vo forme príspevkov, grantov a darov od právnických a fyzických osôb, výťažkov z účelových akcií a verejných zbierok, úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch a výnosov z vlastnej činnosti. Hospodárenie združenia je neziskové.
2. Rozhodnutia v oblasti hospodárenia ako aj prijatie nových záväzkov vykonáva riaditeľ SGI, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Opatrenia zabezpečujú ostatné orgány SGI podľa svojej pôsobnosti.
3. Prostriedky združenia musia byť použité v súlade s cieľmi SGI.

Článok VI
Zánik združenia
1. Združenie zaniká zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením. Podmienkou zániku SGI je súhlas aspoň dvoch tretín všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie určuje likvidátora. Združenie môže zaniknúť aj právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2. Pri zániku združenia likvidátor vykoná majetkové vysporiadanie a zabezpečí z majetku SGI úhradu záväzkov združenia. O použití majetku združenia zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov rozhodne Valné zhromaždenie SGI nadpolovičnou väčšinou všetkých jeho členov na základe návrhu likvidátora. Majetok v prípade likvidácie môže byť poskytnutý len organizácii s neziskovým spôsobom hospodárenia.

Článok VII
Ostatné
1. Zmena Stanov podlieha súhlasu dvoch tretín všetkých členov SGI.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.

Článok VIII
Záverečné ustanovenie

Týmito stanovami sa rušia stanovy zo dňa 9.2. 2011 vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-19104-5.