O nás

Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom Inštitútu SGI je demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka.

Inštitút SGI vznikol v októbri 2001 s podporou INEKO – Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, aby na seba sústredil a rozšíril dovtedajšie aktivity zamerané na reformy správy vecí verejných.
Analýzy a návrhy predkladá Inštitút SGI nielen odborníkom a pracovníkom štátnej správy a samospráv, ale prostredníctvom médií aj čo najširšej verejnosti.

Svoj cieľ napĺňa Inštitút SGI prostredníctvom nasledovných aktivít:

• Vypracovanie analýz existujúcich a pripravovaných verejných politík
• Výskum v rôznych oblastiach verejnej politiky
• Predkladanie odborných riešení založených na výskumných dôkazoch
• Ponúkanie riešení cez kvalitné vedecké výstupy (články, odborné publikácie, policy papers)
• Poskytovanie konzultácií a iných vzdelávacích aktivít pre verejnú správu a iné subjekty
• Zvyšovanie povedomia o odborných a evidence-based riešeniach (semináre, konferencie, workshopy)
• Lobing smerom k zainteresovaným stranám za účelom presadenia odborných riešení založených na výskumných dôkazoch.
• Podnecovanie verejného sektora k aktívnej komunikácii s občanmi
• Podnecovanie občanov k vyššej aktivite a k snahe získavať čo najviac informácii
• Informovanie laickej verejnosti cez mediálne výstupy
• Sieťovanie s inými MNO a kľúčovými zainteresovanými stranami