Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie členov SGI je najvyšším orgánom. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva riaditeľ SGI podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne, alebo na základe žiadosti aspoň polovice členov združenia. Je uznášaniaschopné, keď je prítomných aspoň 2/3 všetkých členov. Pre viac informácií o právomociach Valného zhromaždenia pozri časť  Stanovy.
Členmi sú:
Martina Kubánová
Katarína Staroňová
Renáta Hall
Emília Sičáková Beblavá
Andrej Salner
Miroslav Beblavý – čestný člen v zmysle článku IV. Stanov bod 4