Chcem pracovať, kto mi pomôže?

Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

 

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi tvorcami politík a MVO pri integrácii osoby so zdravotným znevýhodnením na trh práce a umožniť im plnohodnotný návrat do pracovného procesu.

Partneri: Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), University of South-Eastern Norway
Číslo projektu: T2-2019-008
Trvanie projektu: jún 2019 – november 2020

Napriek zlepšujúcim sa podmienkam na slovenskom trhu práce, osoby so zdravotným znevýhodnením stále čelia bariéram pri hľadaní si stabilného zamestnania s dôstojnými pracovnými podmienkami. Predošlý výskum partnerských organizácií projektu odkryl viaceré línie problému. Ako kľúčový problém definujeme fakt, že osoby so zdravotným znevýhodnením čelia problémom v oblasti zastupovania svojich pracovných záujmov a prístupu ku kvalitným službám, a to aj v dôsledku takmer žiadnej systematickej spolupráce medzi organizáciami, ktoré:

  • zastupujúcimi záujmy ľudí z pohľadu ich pracovných potrieb (napr. odbory, profesné asociácie);
  • zastupujúcimi záujmy ľudí z pohľadu ich zdravotného znevýhodnenia (napr. Asociácia za práva pacientov, Liga proti rakovine);
  • poskytujúcimi služby konkrétnym skupinám na základe etnickej príslušnosti či inej kolektívnej črty a s potenciálom zastrešiť aj služby v oblasti pracovnej integrácie (miestne MVOETP Slovensko, Zdravé Komunity);
  • reprezentujúcimi štátnu správu prostredníctvom regionálnych štruktúr (najmä úrady práce).

Projekt komplexne zmapuje existujúcu legislatívu ako aj implementačnú prax prostredníctvom desk research ako aj polo-štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami všetkých vyššie uvedených skupín aktérov (štát. správa, MVO, odbory, zamestnávatelia). Zameriame sa na zosieťovanie týchto organizácií sprostredkovaním najnovších poznatkov založených na porovnaní výskumných zistení a odporúčaní pre integráciu osoby so zdravotným znevýhodnením na Slovensku a v Nórsku ako krajine s bohatými skúsenosťami s opatreniami na zamestnávanie zraniteľných skupín. Aktivity projektu umožnia prepájanie praktických skúseností a záujmov uvedených aktérov s cieľom lepšie nastaviť pracovno-integračné služby a opatrenia s konkrétnym pozitívnym dopadom na osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj cieľové podskupiny (Rómovia a Rómky, osoby bez domova).

Projekt je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. 

Prečítajte si o predbežných zisteniach projektu, ako sme ich prezentovali na okrúhlych stoloch s regionálnymi aktérmi v Košiciach (7. 9 2020), v Banskej Bystrici (8. 9. 2020) a na webinári pre Bratislavu (10. 9. 2020):

Hlavne zistenia projektu

Factsheet o pracovnej integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením

Súhrnná prezentácia pre okrúhle stoly

 

Publikácie a výstupy projektu:

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Záverečná projektová štúdia
Holubová, B., Kahancová, M., Kováčová, L., Kureková-Mýtna, L., Sedláková, M., Šumichrast, A., a Torp, S.

Policy brief – Integrácia OZZ na trhu práce
Holubová, B., Kahancová, M., Kováčová, L., Kureková-Mýtna, L., Sedláková, M., Šumichrast, A., a Torp, S.

Policy brief – Integrácia ľudí bez domova so zdravotným znevýhodnením na trh práce
Lucia Mýtna Kureková a Lucia Kováčová

Policy brief – Integrácia OZZ s viacnásobnými bariérami vrátane etnickej diskriminácie
Lucia Mýtna Kureková a Lucia Kováčová

I want to work; who can help me? An overview of work inclusion policies and practices for people with adverse health conditions in Norway
Department of Health, Social and Welfare Studies, University of South-Eastern Norway

Factsheet o pracovnej integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením

Register relevantných organizácií

 

Predstavili sme výsledky výskumu o zdravotne znevýhodnených ľuďoch na trhu práce

V piatok 20. novembra 2020 usporiadal náš partner Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) na projekte „Chcem pracovať, kto mi pomôže“ medzinárodný webinár. Cieľom webináru bolo predstaviť najnovšie výsledky v oblasti výskumu pracovnej integrácie ľudí zo zdravotným znevýhodnením, ako aj dobré príklady praxe na národnej (s dôrazom na nórsky a slovenský model) aj medzinárodnej úrovni. Jeho záznam si môžete stiahnuť a pozrieť tu, audio nahrávku nájdete tu.

Naša výskumníčka Lucia Kováčová predstavila prípadovú štúdiu „Chcem pracovať, kto mi pomôže?“ na Slovensku, Steffen Torp z University of Southern Norway pokračoval prípadovou štúdiou na rovnakú tému z Nórska. V praktickej sekcii sa predstavili sociálne podniky zo Slovenska, projekt Ripples in the Water z Nórska a príklady z univerzitných zdravotných centier v Holandsku. Anette Scoppetta z European Centre for Social Welfare and Policy Research predstavila miestne a regionálne partnerstvá, ktoré zlepšujú situáciu zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce. Webinár zakončila panelová diskusia o spolupráci aktérov z rôznych úrovní a oblastí.

Pozvánka a program webináru

Prezentácie:

Lucia Kováčová: I want to work, who will help me? Case Study in Slovakia

Steffen Torp: I want to work, who will help me? Case study in Norway

Paal Haavorsen: Ripples in the Water – a new way to open the labour market to persons with a disability

Adam Šumichrast: Netherlands – Collective agreement stipulations of the University Medical Centres

 

Anette Scoppetta: Fostering labour market integration of persons with disabilities by partnerships

Asel Kadyrbaeva: EASPD actions to foster employment of people disabilities

Dr. Mehtap Akgüç: EU level stakeholder views on labour market integration of people with chronic diseases

    

 

 

     

Projekt „Chcem pracovať, kto mi pomôže“ je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. 

 

 

Partneri:

Donori: