Chcem pracovať, kto mi pomôže?

Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi tvorcami politík a MVO pri integrácii osoby so zdravotným znevýhodnením na trh práce a umožniť im plnohodnotný návrat do pracovného procesu.

Partneri: Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), University of South-Eastern Norway
Číslo projektu: T2-2019-008
Trvanie projektu: jún 2019 – november 2020

Napriek zlepšujúcim sa podmienkam na slovenskom trhu práce, osoby so zdravotným znevýhodnením stále čelia bariéram pri hľadaní si stabilného zamestnania s dôstojnými pracovnými podmienkami. Predošlý výskum partnerských organizácií projektu odkryl viaceré línie problému. Ako kľúčový problém definujeme fakt, že osoby so zdravotným znevýhodnením čelia problémom v oblasti zastupovania svojich pracovných záujmov a prístupu ku kvalitným službám, a to aj v dôsledku takmer žiadnej systematickej spolupráce medzi organizáciami, ktoré:

  • zastupujúcimi záujmy ľudí z pohľadu ich pracovných potrieb (napr. odbory, profesné asociácie);
  • zastupujúcimi záujmy ľudí z pohľadu ich zdravotného znevýhodnenia (napr. Asociácia za práva pacientov, Liga proti rakovine);
  • poskytujúcimi služby konkrétnym skupinám na základe etnickej príslušnosti či inej kolektívnej črty a s potenciálom zastrešiť aj služby v oblasti pracovnej integrácie (miestne MVOETP Slovensko, Zdravé Komunity);
  • reprezentujúcimi štátnu správu prostredníctvom regionálnych štruktúr (najmä úrady práce).

Projekt komplexne zmapuje existujúcu legislatívu ako aj implementačnú prax prostredníctvom desk research ako aj polo-štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami všetkých vyššie uvedených skupín aktérov (štát. správa, MVO, odbory, zamestnávatelia). Zameriame sa na zosieťovanie týchto organizácií sprostredkovaním najnovších poznatkov založených na porovnaní výskumných zistení a odporúčaní pre integráciu osoby so zdravotným znevýhodnením na Slovensku a v Nórsku ako krajine s bohatými skúsenosťami s opatreniami na zamestnávanie zraniteľných skupín. Aktivity projektu umožnia prepájanie praktických skúseností a záujmov uvedených aktérov s cieľom lepšie nastaviť pracovno-integračné služby a opatrenia s konkrétnym pozitívnym dopadom na osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj cieľové podskupiny (Rómovia a Rómky, osoby bez domova).

Projekt je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. 

Prečítajte si o predbežných zisteniach projektu, ako sme ich prezentovali na okrúhlych stoloch s regionálnymi aktérmi v Košiciach (7. 9 2020), v Banskej Bystrici (8. 9. 2020) a na webinári pre Bratislavu (10. 9. 2020):

Hlavne zistenia projektu

Factsheet o pracovnej integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením

Súhrnná prezentácia pre okrúhle stoly

Partneri:

Donori: