Lucia Kováčová

výskumníčka

Lucia pôsobí v SGI od júla 2014. Popri štúdiu politológie a verejnej politiky na Univerzite Komenského v Bratislave stážovala v niekoľkých slovenských mimovládnych organizáciách, ako napríklad v CVEK-u a Nadácii Milana Šimečku, v ktorých sa venovala najmä témam inklúzie menšín. Neskôr absolvovala stáž v Svetovej Banke, kde ako asistentka výskumu participovala na projekte „Inklúzia marginalizovaných komunít na Slovensku“. V roku 2014 získala magisterský titul v odbore Verejná politika na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti so špecializáciou na rovnosť a inklúziu. V tom istom roku bola súčasťou „Young Professional Development Program“ organizácie Open Society Foundations pre absolventov a absolventky spoločenských a humanitných vied. Od roku 2015 je participantkou programu „FutureLab Europe“, ktorý zoskupuje mladých začínajúcich odborníkov a odborníčky zaujímajúcich sa o verejné politiky na úrovni Európskej únie. Lucia sa zaujíma predovšetkým o vzdelávacie politiky, najmä v kontexte inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí menšín a politiky zamestnanosti.

 

Projekty