Messaging Matters 2

Ukončený projekt


Projekt „Účinné informovanie o témach sociálnej inklúzie: Messaging Matters 2“ adresuje súčasný problém rozšírenosti protirómskych nenávistných prejavov na sociálnych sieťach a v médiách.

Rozšírenosť nenávistných prejavov na sociálnych sieťach a v médiách pritom zabraňuje až zatvára priestor pre konštruktívnu diskusiu a efektívnu komunikáciu o inkluzívnych opatreniach, a to vrátane tých diskusií, ktoré sú iniciované slovenskými politikmi a političkami a médiami. Cieľom tohto projektu je preto navrhovať a testovať stratégie na zmierňovanie protirómskych nenávistných prejavov na sociálnych sieťach a poskytnúť tak politickým stranám a médiám nástroje na to, aby mohli vytvoriť priestor na konštruktívnu diskusiu a účinnú komunikáciu o citlivých opatreniach sociálnej inklúzie rómskych komunít.

Medzi hlavné aktivity projektu patrí:

  1. Analýza mediálneho diskurzu v súvislosti s informovaním o pro-inkluzívnych opatreniach;
  2. Výskum v oblasti problematiky nenávistných prejavov na internete;
  3. Testovanie a navrhovanie stratégií pre zmierňovanie prejavov nenávisti na internete;
  4. Hodnotenie dopadu predchádzajúceho projektu „Účinné informovanie o politikách sociálnej inklúzie (Messaging Matters 1)“.

Partnerom v projekte je občianske združenia Romano Kher – Rómsky dom.

Stiahnite si a prečítajte publikáciu k projektu „Diskutuj bez nenávisti: Stratégie na znižovanie nenávistných prejavov v online priestore“

Mediálnu analýzu zobrazovania rómskej menšiny si stiahnite tu: Mediálne zobrazovanie rómskej menšiny a opatrení zameraných na ich začlenenie na Slovensku

Výstupy zo seminára Diskutuj a nehejtuj

Inštitút SGI dňa 25. mája 2017 zorganizoval seminár s názvom Diskutuj a nehejtuj: Nenávistné prejavy na sociálnych sieťach a ako na ne reagovať. Cieľom seminára bolo predstaviť výsledky experimentálneho testovania stratégií ako reagovať na nenávistné príspevky na sociálnych sieťach a výsledky analýzy opatrení vybraných slovenských spravodajských médií v oblasti regulovania diskusií. Oba výskumy boli uskutočnené v rámci projektu SGI Messaging Matters II: Účinné informovanie o témach sociálnej inklúzie. Z výskumu vyplýva, že vstupovanie do diskusií na sociálnych sieťach konštruktívnymi príspevkami má pozitívny dopad na zvyšovanie podielu pro-inkluzívnych, resp. pro-rómskych príspevkov v rámci daných diskusií. Neukázal sa však výrazný rozdiel v účinnosti jednotlivých stratégií, a to konkrétne fact-checkingu a využívania osobných skúseností (ako prostriedku argumentovania voči nenávistným komentárom), na zvyšovanie počtu pro-rómskych príspevkov. Mnohé spravodajské médiá uplatňujú rôzne stratégie na zmierňovanie nenávistných prejavov v rámci svojich diskusných fór ako napríklad aktívne vstupovanie do diskusií administrátormi/kami, odstraňovanie príspevkov, ktoré porušujú pravidlá, či systém nahlasovania, kedy sa diskutujúci sami podieľajú na regulácii nenávisti na internete. Za hlavný problém však slovenskí predstavitelia/ľky médií považujú nedostatok personálu, ktorý by sa tejto téme osobitne venoval, slabú vymožiteľnosť práva pri nahlasovaní a vyšetrovaní prejavov nenávisti a nedostatočnú reguláciu zo strany samotnej spoločnosti Facebooku, ktorej diskusné platformy médiá využívajú.

Okrem prezentácií tímu SGI, zazneli aj ďalšie prezentácie hostiek Ireny Bihariovej (Ľudia proti rasizmu) na tému týkajúcu sa súčasných kampaní boja proti „cyber hate“ a role legislatívy v tejto oblasti, Ľubici Stanek (Nadácia otvorenej spoločnosti), ktorá prezentovala konkrétne príklady kampaní zameraných na zmierňovanie nenávisti na internete a Barbary Lašticovej (Ústav sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied), ktorá prezentovala zistenia výskumu o postojoch žiakov a žiačok SŠ k menšinám.

Účastníci a účastníčky semináru sa zhodli na tom, že vysoký výskyt nenávistných príspevkov na internete a celkovo silno zakorenené predsudky voči rôznym spoločenským skupinám je nutné adresovať súborom nástrojov, a to najmä vzdelávacím obsahom školského systému a ďalej verejnými kampaňami, cieleným intervenovaním v online diskusných fórach a inými aktivitami s aktívnym zapojením štátnych autorít, mimovládnych či súkromných organizácií, ktoré majú v tejto oblasti znalosti. Zazneli tiež názory, že anonymita na internete (napr. FB profil bez uvedenia mena či fotky) nemusí byť dôležitým faktorom pre šírenie nenávistných príspevkov, najmä pokiaľ je nenávistný postoj tak častý, že sa stáva akceptovateľným. Zúčastnení tiež vyjadrili názor, že prevádzkovatelia diskusných fór (napríklad Facebook) by mali prevziať v tejto oblasti väčšiu zodpovednosť a prijať efektívnejšie opatrenia pri nahlasovaní a eliminácii nenávistných komentárov.

Prezentácie zo seminára sú dostupné na stiahnutie nižšie, kde rovnako nájdete aj odkaz na štúdiu o postojoch žiakov a žiačok stredných škôl k menšinám.

Štúdia po postojoch žiakov a žiačok k menšinám je dostupná TU.

Prezentácia: Kvalitatívne a kvantitatívne výsledky experimentálneho testovania stratégií voči nenávistným prejavom proti rómskej menšine na Facebooku – Inštitút SGI

Prezentácia: Politika vybraných slovenských médií v oblasti zmierňovania nenávistných prejavov na internete – Inštitút SGI

Prezentácia: Nenávistné prejavy na internete – Nadácia otvorenej spoločnosti

Prezentácia: Výzvy v boji proti cyberhate – Ľudia proti rasizmu

Pozvánka na seminár: Diskutuj a nehejtuj

Milí priatelia a milé priateľky,

radi by sme Vás pozvali na seminár s názvom Diskutuj a nehejtuj: Nenávistné prejavy na sociálnych sieťach a ako na ne reagovať, ktorý sa uskutoční 25. mája od 12:15 do približne 15:00 v hoteli Austria Trend Hotel (Vysoká 2A, Bratislava).

Hlavným cieľom seminára je informovať o výskumných zisteniach Inštitútu SGI z experimentálneho merania účinnosti vybraných stratégií ako reagovať na nenávistné prejavy voči rómskej menšine v online diskusných fórach za účelom ich zmierňovania. Výskumný tím SGI taktiež odprezentuje politiky vybraných slovenských médií v oblasti zmierňovania nenávistných prejavov na internete. K téme extrémistických postojov u mladých a znižovaniu nenávistných prejavov v online priestore sa vyjadria aj externé odborníčky (viď program v prílohe). Ďalším dôležitým cieľom seminára je vytvoriť priestor pre diskusiu o možnostiach ako prezentované výskumné zistenia využiť v praxi v rámci aktivizmu zameraného na znižovanie extrémizmu a nenávistných prejavov v online priestore.

Na seminári bude zabezpečené občerstvenie (vrátane vegánskej možnosti). Pre mimo-bratislavských účastníkov/čok je možnosť preplatenia cestovného.

V prípade záujmu prosíme o potvrdenie Vašej účasti cez online dotazník, ktorý nájdete TU.

K semináru je vytvorená aj udalosť na Facebooku, ktorú nájdete TU.

Opatrenia na začleňovanie Rómov môžu viesť k ich vylúčeniu

V rámci výskumného projektu Messaging Matters – Účinné informovanie o politikách sociálnej inklúzie, vyšiel výskumníkovi a výskumníčkam Inštitútu SGI článok v odbornom žurnáli European Education „Trying to include but supporting exclusion instead? Constructing the Roma in Slovak educational policies“.

Článok skúma to, ako nastavenie vybraných verejných politík, ktorých cieľom je zmierniť nerovnosti, môže viesť k negatívnemu zobrazovaniu rómskych rodičov a rómskych žiakov/čok a to, aký obraz o tejto cieľovej skupine má širšia verejnosť. Za týmto účelom boli analyzované dáta zo sekundárnej literatúry o vybraných politikách, konkrétne príspevku na dochádzku a nultom ročníku, a dáta z piatich fokusových skupín z piatich regiónov Slovenska.

Výsledky ukazujú, že rómski rodičia a žiaci/čky sú vykresľovaní negatívne, ako asociálni, nezodpovední, neschopní robiť rozumné rozhodnutia o svojom živote, pričom sú delení na dve skupiny, a to na tzv. „prispôsobivých“ a „neprispôsobivých“ a teda tých, ktorí si podľa verejnosti zaslúžia alebo nezaslúžia asistenciu zo strany štátnych autorít. Takéto negatívne vnímanie môže viesť k prijímaniu reštriktívnych opatrení, ktoré budú naďalej umocňovať predsudky o rómskej menšine, ale v praxi nebudú viesť k zmierneniu sociálnych nerovností.

Akceptovaný manuskript v anglickom jazyku si môžete prečítať TU.

Finálnu verziu článku nájdete na: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10564934.2017.1280337

Partneri: