Výstupy zo seminára Diskutuj a nehejtuj

Inštitút SGI dňa 25. mája 2017 zorganizoval seminár s názvom Diskutuj a nehejtuj: Nenávistné prejavy na sociálnych sieťach a ako na ne reagovať. Cieľom seminára bolo predstaviť výsledky experimentálneho testovania stratégií ako reagovať na nenávistné príspevky na sociálnych sieťach a výsledky analýzy opatrení vybraných slovenských spravodajských médií v oblasti regulovania diskusií. Oba výskumy boli uskutočnené v rámci projektu SGI Messaging Matters II: Účinné informovanie o témach sociálnej inklúzie. Z výskumu vyplýva, že vstupovanie do diskusií na sociálnych sieťach konštruktívnymi príspevkami má pozitívny dopad na zvyšovanie podielu pro-inkluzívnych, resp. pro-rómskych príspevkov v rámci daných diskusií. Neukázal sa však výrazný rozdiel v účinnosti jednotlivých stratégií, a to konkrétne fact-checkingu a využívania osobných skúseností (ako prostriedku argumentovania voči nenávistným komentárom), na zvyšovanie počtu pro-rómskych príspevkov. Mnohé spravodajské médiá uplatňujú rôzne stratégie na zmierňovanie nenávistných prejavov v rámci svojich diskusných fór ako napríklad aktívne vstupovanie do diskusií administrátormi/kami, odstraňovanie príspevkov, ktoré porušujú pravidlá, či systém nahlasovania, kedy sa diskutujúci sami podieľajú na regulácii nenávisti na internete. Za hlavný problém však slovenskí predstavitelia/ľky médií považujú nedostatok personálu, ktorý by sa tejto téme osobitne venoval, slabú vymožiteľnosť práva pri nahlasovaní a vyšetrovaní prejavov nenávisti a nedostatočnú reguláciu zo strany samotnej spoločnosti Facebooku, ktorej diskusné platformy médiá využívajú.

Okrem prezentácií tímu SGI, zazneli aj ďalšie prezentácie hostiek Ireny Bihariovej (Ľudia proti rasizmu) na tému týkajúcu sa súčasných kampaní boja proti „cyber hate“ a role legislatívy v tejto oblasti, Ľubici Stanek (Nadácia otvorenej spoločnosti), ktorá prezentovala konkrétne príklady kampaní zameraných na zmierňovanie nenávisti na internete a Barbary Lašticovej (Ústav sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied), ktorá prezentovala zistenia výskumu o postojoch žiakov a žiačok SŠ k menšinám.

Účastníci a účastníčky semináru sa zhodli na tom, že vysoký výskyt nenávistných príspevkov na internete a celkovo silno zakorenené predsudky voči rôznym spoločenským skupinám je nutné adresovať súborom nástrojov, a to najmä vzdelávacím obsahom školského systému a ďalej verejnými kampaňami, cieleným intervenovaním v online diskusných fórach a inými aktivitami s aktívnym zapojením štátnych autorít, mimovládnych či súkromných organizácií, ktoré majú v tejto oblasti znalosti. Zazneli tiež názory, že anonymita na internete (napr. FB profil bez uvedenia mena či fotky) nemusí byť dôležitým faktorom pre šírenie nenávistných príspevkov, najmä pokiaľ je nenávistný postoj tak častý, že sa stáva akceptovateľným. Zúčastnení tiež vyjadrili názor, že prevádzkovatelia diskusných fór (napríklad Facebook) by mali prevziať v tejto oblasti väčšiu zodpovednosť a prijať efektívnejšie opatrenia pri nahlasovaní a eliminácii nenávistných komentárov.

Prezentácie zo seminára sú dostupné na stiahnutie nižšie, kde rovnako nájdete aj odkaz na štúdiu o postojoch žiakov a žiačok stredných škôl k menšinám.

Štúdia po postojoch žiakov a žiačok k menšinám je dostupná TU.

Prezentácia: Kvalitatívne a kvantitatívne výsledky experimentálneho testovania stratégií voči nenávistným prejavom proti rómskej menšine na Facebooku – Inštitút SGI

Prezentácia: Politika vybraných slovenských médií v oblasti zmierňovania nenávistných prejavov na internete – Inštitút SGI

Prezentácia: Nenávistné prejavy na internete – Nadácia otvorenej spoločnosti

Prezentácia: Výzvy v boji proti cyberhate – Ľudia proti rasizmu