Ján Baláž

Jánova prvá pracovná skúsenosť je úzko spätá s inkluzívnym vzdelávaním, kedy ako rómsky asistent učiteľa mal možnosť pozorovať rôzne nedostatky štandardizovaného typu vzdelávania, ktoré nereflektovalo potreby margalizovaných a sociálne vylúčených skupín. Tejto téme sa venoval aj vo svojej bakalárskej práci “Rómska rodina a jej vzťah k vzdelávaniu”, v ktorej podrobne analyzuje silné aj slabé stránky súčasného vzdelávacieho systému.

Čo sa týka pracovných skúsenosti v oblasti rozvoja a chránenia ľudských práv, Ján absolvoval stážové programy v Európskom centre pre práva Rómov so sídlom v Budapešti a Americkej ambasáde v Bratislave. Taktiež participoval v tréningoch organizovaných Radou Európy, Národným Demokratickým Inštitútom, Višegrádskou politickou školou so zameraním sa na rozvoj občianskej spoločnosti, podpory inkluzivného vzdelávania a zvyšovanie úrovne aktívneho občianstva vo vylúčených a margalizovaných lokalitách. V súčasnosti študuje na Anglo-Americkej univerzite v Prahe v odbore verejná politika. V SGI pôsobil počas roka 2016.