Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb

Pilotný projekt Karlova Ves

Trvanie projektu: máj 2019 – august 2020

Partneri: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

Donor: Active Citizenship Fund 

Cieľom projektu je vytvoriť pilotný komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) pre Karlovu Ves s využitím participácie v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Karlova ves a Ústavom verejnej politky FSEV UK. Tento proces opíšeme v manuáli, ktorý poslúži ako podklad k plánovaniu i pre iné samosprávy. 

Účelom KPSS je zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich s miestnymi zdrojmi. Tento dokument má definovať, aké sociálne služby, v akom rozsahu a kvalite potrebujú jednotlivé skupiny občanov. Preto by mal vznikať v spolupráci s poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb – zraniteľnými a inými skupinami obyvateľov. Samosprávy sa však často stavajú k tejto povinnosti formalisticky a k priamej participácii občanov, obzvlášť zraniteľných skupín, často nedochádza. 

V rámci projektu sa zameriame na samosprávu Bratislava-Karlova Ves, ktorá KPSS nemá,   s cieľom uskutočniť pilotný projekt tvorby KPSS s posilnením participatívneho charakteru celého procesu. Súčasťou bude nielen príprava a práca na spracovávaní výsledkov v podobe analytickej časti KPSS, ale aj odovzdávanie dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia. Pri uskutočňovaní participatívnych procesov sa bude klásť dôraz na zapojenie všetkých relevantných zraniteľných skupín, ktorých sa oblasť sociálnych služieb bude týkať. Celý proces bude opísaný v manuáli, ktorý bude slúžiť ako základný podklad tvorby KPSS aj pre iné samosprávy. Manuál bude verejne dostupný bezplatne na internetovej stránke riešiteľa projektu (Inštitútu), čím sa zabezpečí odovzdávanie poznania o procese tvorby KPSS iným samosprávam.

Výsledkom projektu bude okrem manuálu príprava samotnej analytickej časti KPSS mestskej časti Karlova Ves a príprava návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý zaviaže samosprávu ku tvorbe KPSS s využitím participácie s posilnením inklúzie zraniteľných skupín. Dôjde k vytvoreniu miestnej verejnej politiky replikovateľnej do iných samospráv.

Projekt je financovaný z Active Citizenship Fund – Slovakia, grantového programu zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Partneri:

Donori: