Analýza silných a slabých stránok sociálnej pomoci v Karlovej Vsi

Opatrovateľská služba v Karlovej Vsi je veľkou pomocou, treba však zvýšiť jej kapacitu a zlepšiť koordináciu, zistila analýza silných a slabých stránok sociálnych služieb. Ukázala tiež pomalé odstraňovanie bariér v Karlovej Vsi, pri ktorom sa myslí viac na cyklistov než na ľudí, ktorí majú problém s pohybom. Naopak, pozitívne je hodnotená spolupráca mestskej časti s bratislavským magistrátom i s organizáciami, ktoré sa venujú zdravotne znevýhodneným ľuďom či poskytujú sociálne služby v teréne.

Karloveské opatrovateľky: kvalitné, no nedostatočne ohodnotené

Analýza je súčasťou pripravovaného komunitného plánu sociálnych služieb. Stavia na vyhodnotení niekoľkomesačného zberu dát pomocou dotazníkového prieskumu, výskumných rozhovorov či fokusových skupín. 

Karlova Ves má kvalitné a motivované opatrovateľky,” hovorí Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Opiera sa o výsledok dotazníkového prieskumu medzi klientmi a rozhovory so zamestnancami miestneho úradu či samotnými opatrovateľkami. Často sú však na ne kladené prehnané nároky. To – spolu s nedostatočným ohodnotením – môže ohroziť udržateľnosť tejto služby. Pomohlo by jasné zadefinovanie pracovnej náplne opatrovateliek a lepšia komunikácia s klientmi, aby vedeli, čo od nich môžu očakávať.”

Výskumníci SGI a Ústavu pre verejnú politiku, ktorí analýzu vypracovali, upozorňujú aj na význam zberu dát a ich spracovania. Je dôležité monitorovať situáciu najviac ohrozených skupín, akými sú napríklad seniori po strate životného partnera. Sociálni pracovníci by tak vedeli vopred identifikovať riziko straty domova a predísť mu vhodnou formou pomoci.

Ďalšou výzvou je motivovať obyvateľov Karlovej Vsi, aby si v tejto mestskej časti nahlásili trvalý pobyt. Rozdiel medzi reálnym a oficiálnym počtom obyvateľov je totiž vysoký. V roku 2021 čaká mestskú časť koordinácia pri celoštátnom sčítavaní obyvateľov, vďaka ktorému môžu získať dôležité informácie. 

Komunitný plán mapuje šance aj výzvy

Samosprávy majú zo zákona povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. Má im pomôcť identifikovať, komu a ako treba pomáhať. Karlova Ves na jeho tvorbe spolupracuje s výskumníkmi z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a Ústavu verejnej politiky vďaka podpore grantového programu Active Citizens Fund – Slovakia. Dáta zbierali na jeseň 2019, výskumné zistenia budú predstavovať v najbližších mesiacoch. 

 

 

Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození:

 

Silné stránky:

 • aktívny prístup k ľuďom so zdravotnými problémami a ich požiadavkám, spolupráca s organizáciami v tejto oblasti
 • opatrovateľská služba s kvalitným ľudským kapitálom
 • inovácie v oblasti zabezpečovania a poskytovania služieb a prijaté VZN, ktoré zadefinovalo jednotlivé sociálne služby, rozsah poskytovania, rozsah činností a výkonu a spôsob financovania,
 • spolupráca mestskej časti s organizáciami poskytujúcimi sociálne služby v teréne a s magistrátom 
 • pozitívny pomer obyvateľov v produktívnom veku voči seniorom

Slabé stránky:

 • pomalé odstraňovanie bariér
 • nedostatok kapacít opatrovateľskej služby, zle definované kompetencie
 • nedostatočný rozvoz obedov
 • chýbajúca práca s dátami, ich systematický zber a vyhodnocovanie
 • nízka transparentnosť rozpočtov na aktivity pre seniorov
 • nedostatok personálnych kapacít na sociálnom oddelení a vysoká fluktuácia zamestnancov

Príležitosti a výzvy:

 • predchádzanie riziku chudoby – je dôležité monitorovať situáciu najviac ohrozených skupín, akými sú napríklad seniori po strate životného partnera, vďaka čomu je možné vopred identifikovať riziko straty domova a predísť mu vhodnou formou pomoci
 • sčítanie obyvateľov v roku 2021, za základe ktorého získa mestská časť prehľad o skladbe populácie
 • motivácia obyvateľov, aby si prihlásili trvalý pobyt v Karlovej Vsi a reálny počet obyvateľov sa tak menej líšil od oficiálneho

Ohrozenia:

 • udržateľnosť úrovne kvality opatrovateľskej služby
 • starnutie populácie (najmä na Dlhých dieloch) a riziková veková štruktúra v budúcnosti

 

Projekt ‘Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves’ je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatská nadácia.