Pracujeme na komunitnom pláne sociálnych služieb pre Karlovu Ves

Inštitút SGI sa podieľa na pilotnom projekte v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorého cieľom je vypracovať komunitný plán sociálnych služieb podľa potrieb a požiadaviek obyvateľov a s ich zapojením do procesu tvorby.

 

Čo sú sociálne služby?

Pomoc ľuďom v situácii, keď si ju nevedia zabezpečiť sami. Patria sem domovy a zariadenia pre seniorov, opatrovateľské služby, centrá pre rodiny s deťmi, ale aj terénne sociálne služby (ako domáca opatrovateľská starostlivosť, prepravná služba či krízová pomoc).

Čo je komunitné plánovanie? 

Nástroj, ktorým chceme zistiť, aké služby potrebujete a či môžu byť bezproblémovo poskytnuté. Jeho cieľom je zabezpečenie potrebných kapacít po materiálnej, finančnej aj personálnej stránke. Dobrému plánu vždy predchádza analýza existujúceho stavu.

Kto sa podieľa na výskume?

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves spolupracuje s výskumníkmi z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Ústavu verejnej politiky FSEV UK. Projekt je podporený v rámci grantového programu Active Citizenship Fund – Slovakia, zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Aký je náš cieľ?

Chceme dosiahnuť, aby mali všetci Karlovešťania dostupné sociálne služby v podobe, v akej im najviac vyhovujú. Preto sa snažíme zladiť potreby prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Okrem toho vytvoríme pre samosprávy manuál pre tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb a vzor všeobecne záväzného nariadenia, ktorý zaviaže samosprávy vytvoriť takýto dokument s aktívnym zapojením verejnosti i prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Preto budeme vďační, ak sa do výskumu zapojíte aj vy:

 

Dotazník môžete vyplniť online. V prípade záujmu o tlačenú alebo .pdf verziu nás, prosím, kontaktujte na adrese vyskum@institutsgi.sk. 

Dotazníky môžete vyplniť aj osobne na Karloveských hodoch 28. a 29. septembra pri stánkoch mestskej časti.

Ako výskum prebieha?

 

Projekt “Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves” prebieha od mája 2019 do júna 2020 v nasledujúcich fázach:

Chcete sa na niečo spýtať? Kontaktujte nás:

vyskum@institutsgi.sk

Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb