Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanieNázov a sídlo prijímateľa: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Partner: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Názov projektu: Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie
Miesto realizácie projektu: Košice–mestská časť Luník IX, Veľká Ida, Rankovce, Stará Ľubovňa
Výška poskytnutého NFP: 388 564,04 Eur
Fotogaléria: TU 


Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.


Cieľom projektu „Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie“ je adresovať problém neúčinne fungujúcich zložiek verejnej správy vo vzťahu k dodatočnému získaniu vzdelania prostredníctvom programov druhošancového vzdelávania (DŠV). Projekt sa teda venuje problému nedostatočných možností dokončiť si vzdelanie pre tých, ktorí predčasne opustili vzdelávací systém. To sa týka najmä sociálne vylúčenej časti rómskej menšiny na Slovensku, ktorá tak z dôvodu všeobecne nízkej vzdelanostnej úrovne čelí vylúčeniu z trhu práce a tak i nízkej životnej úrovni. Hlavným cieľom projektu je za aktívnej účasti relevantných aktérov verejnej správy (napr. VÚC, základné a stredné školy, terénni sociálni pracovníci a pod.) a cieľovej skupiny (Rómov a Rómok, ale aj ďalších znevýhodnených skupín) nastaviť model, ktorý by nezamestnaným a nízko vzdelaným Rómom a Rómkam vo vekovom rozmedzí 16-35 rokov umožnil získať, prípadne dokončiť si nižšie stredné a/alebo úplné stredné vzdelanie a zvýšil tak ich šance na aktívne zapojenie na pracovnom trhu.

Projekt bude viesť k vytvoreniu modelov a procesov efektívne fungujúcej verejnej správy aktívne podporujúcej druhošancové vzdelávanie, ktoré budú zohľadňovať všetky finančné, materiálne, kultúrne, psychologické a iné bariéry členov a členiek vylúčených komunít k druhošancovému vzdelávaniu a budú slúžiť aj pre iné obce a mestá, prihliadajúc na ich lokálne špecifiká.

Projekt pozostáva z 5 základných fáz:
1. Mapovanie a tvorba analýz
Projekt začne rozsiahlym mapovaním existujúcej odbornej literatúry o DŠV doma i v zahraničí, ktoré bude podkladom pre ďalšie aktivity projektu.
Prečítajte si náš článok o druhošancovom vzdelávaní v denníku SME.
2. Tvorba modelov druhošancového vzdelávania
V tejto fáze sa projekt zameria na tvorbu modelov efektívne fungujúcej verejnej správy
prispôsobených lokálnym potrebám za účasti predstaviteľov verejnej správy a potenciálnych
účastníkov a účastníčok druhošancového vzdelávania.
Stiahnite si dokument Opatrenia na zefektívnenie verejnej správy
3. Podpora druhošancového vzdelávania v praxi
Počas tejto fázy budú účastníci a účastníčky získavať formálne vzdelanie za asistencie
podporných prvkov a úzkej spolupráce s predstaviteľmi verejnej správy.
4. Evaluácia a modifikácia modelov, tvorba odporúčaní a riadenie projektu
V štvrtej fáze dôjde k upravovaniu nastavených modelov podľa potrieb a tvorbe odporúčaní.
5. Diseminácia a komunikácia
V poslednej fáze bude dochádzať ku komunikovaniu čiastkových a finálnych zistení.


 

Povzbuďme rómsku mládež na ceste k lepšiemu vzdelaniu

Luník IX, Veľká Ida, Rankovce a Stará Ľubovňa sú lokality, v ktorých od septembra 2018 poskytujeme v spolupráci s ETP Slovensko podporu mladým Rómom a Rómkam pochádzajúcim zo sociálne znevýhodnených pomerov. Týmto mladým ľuďom sme v školskom roku 2018/2019 pomohli vrátiť sa do školy po tom, ako sa im ju v minulosti nepodarilo úspešne ukončiť. Zlepšiť si vzdelanie sa rozhodlo približne 60 ľudí z týchto lokalít.  

Opätovný návrat do školských lavíc nie je pre týchto mladých ľudí vôbec jednoduchý. Mnohokrát čelia mnohým prekážkam, ktoré súvisia s mierou chudoby, v ktorej žijú a majú negatívny vplyv na ich motiváciu a zotrvanie vo vzdelávaní. Často riešia základné existenčné otázky, zabezpečenie vlastnej rodiny, alebo  príležitosť krátkodobých zárobkov. Navyše osady a komunity, v ktorých títo mladí ľudia žijú, nevytvárajú dostatočne podnetné prostredie na rozvoj osobnosti a zručností využiteľných v osobnom a verejnom živote. Prostredie, v ktorom žijú dokonca nevytvára ani priestor na zmysluplné trávenie voľného času.

Práve z týchto dôvodov by sme skupinu mladých ľudí z marginalizovaných komunít, s ktorými v súčasnosti pracujeme, podporili v rozvoji prostredníctvom exkurzie do hlavného mesta. Exkurzia bude pre nich spôsob ako túto skutočnosť zmeniť.  Bude to pre nich príležitosť aspoň na krátky čas opustiť osadu, resp. komunitu a vidieť či zažiť niečo nové. Poznávacia exkurzia im umožní prostredníctvom priameho zážitku učiť sa o historických míľnikoch Slovenska a o fungovaní parlamentu a napomôže k lepšiemu chápaniu súvislostí v rozvoji našej spoločnosti. Návšteva Devínu, Národnej rady SR a Slavínu bude pre väčšinu z nich vôbec prvou príležitosťou vidieť tieto významné miesta a prvou príležitosťou navštíviť Bratislavu, napriek tomu, že ide o ľudí vo veku približne 16-20 rokov.

V prípade, ak sa vyzbiera menšia suma, financie budú využité na iný druh exkurzie, resp. voľnočasové aktivity.

V prípade, ak sa vyzbiera väčšia suma, financie budú použité na financovanie činnosti mentorov a tútorov, ktorí s nimi intenzívne pracujú priamo v lokalitách, odkiaľ mladí Rómovia/Rómky pochádzajú.