Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanieNázov a sídlo prijímateľa: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Partner: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Názov projektu: Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie
Miesto realizácie projektu: Košice–mestská časť Luník IX, Veľká Ida, Rankovce, Stará Ľubovňa
Výška poskytnutého NFP: 388 564,04 Eur
Fotogaléria: TU 


Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.


Cieľom projektu „Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie“ je adresovať problém neúčinne fungujúcich zložiek verejnej správy vo vzťahu k dodatočnému získaniu vzdelania prostredníctvom programov druhošancového vzdelávania (DŠV). Projekt sa teda venuje problému nedostatočných možností dokončiť si vzdelanie pre tých, ktorí predčasne opustili vzdelávací systém. To sa týka najmä sociálne vylúčenej časti rómskej menšiny na Slovensku, ktorá tak z dôvodu všeobecne nízkej vzdelanostnej úrovne čelí vylúčeniu z trhu práce a tak i nízkej životnej úrovni. Hlavným cieľom projektu je za aktívnej účasti relevantných aktérov verejnej správy (napr. VÚC, základné a stredné školy, terénni sociálni pracovníci a pod.) a cieľovej skupiny (Rómov a Rómok, ale aj ďalších znevýhodnených skupín) nastaviť model, ktorý by nezamestnaným a nízko vzdelaným Rómom a Rómkam vo vekovom rozmedzí 16-35 rokov umožnil získať, prípadne dokončiť si nižšie stredné a/alebo úplné stredné vzdelanie a zvýšil tak ich šance na aktívne zapojenie na pracovnom trhu.

Projekt bude viesť k vytvoreniu modelov a procesov efektívne fungujúcej verejnej správy aktívne podporujúcej druhošancové vzdelávanie, ktoré budú zohľadňovať všetky finančné, materiálne, kultúrne, psychologické a iné bariéry členov a členiek vylúčených komunít k druhošancovému vzdelávaniu a budú slúžiť aj pre iné obce a mestá, prihliadajúc na ich lokálne špecifiká.

Projekt pozostáva z 5 základných fáz:
1. Mapovanie a tvorba analýz
Projekt začne rozsiahlym mapovaním existujúcej odbornej literatúry o DŠV doma i v zahraničí, ktoré bude podkladom pre ďalšie aktivity projektu.
Prečítajte si náš článok o druhošancovom vzdelávaní v denníku SME.
2. Tvorba modelov druhošancového vzdelávania
V tejto fáze sa projekt zameria na tvorbu modelov efektívne fungujúcej verejnej správy
prispôsobených lokálnym potrebám za účasti predstaviteľov verejnej správy a potenciálnych
účastníkov a účastníčok druhošancového vzdelávania.
Stiahnite si dokument Opatrenia na zefektívnenie verejnej správy
3. Podpora druhošancového vzdelávania v praxi
Počas tejto fázy budú účastníci a účastníčky získavať formálne vzdelanie za asistencie
podporných prvkov a úzkej spolupráce s predstaviteľmi verejnej správy.
4. Evaluácia a modifikácia modelov, tvorba odporúčaní a riadenie projektu
V štvrtej fáze dôjde k upravovaniu nastavených modelov podľa potrieb a tvorbe odporúčaní.
5. Diseminácia a komunikácia
V poslednej fáze bude dochádzať ku komunikovaniu čiastkových a finálnych zistení.


 

Konferencia Druhošancové vzdelávanie: prax, bariéry a výzvy do budúcnosti

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a ETP Slovensko– Centrum pre udržateľný rozvoj usporiadal konferenciu Druhošancové vzdelávanie: prax, bariéry a výzvy do budúcnosti. Konferencia sa uskutočnila vo štvrtok 22. apríla 2021 od 9:30 do 12:00 online.

Konferencia ponúkla prezentáciu najdôležitejších zistení výskumno-intervenčného projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie a poukázala na súčasné možnosti získania vzdelania pre ľudí s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

 

Prezentácie prednášajúcich:

 

Edita Rigová, Anna Dráľová: Druhošancové vzdelávanie na Slovensku

Mgr. Silvia Lukáčová, PhD: Radšej škola ako metla

Ing. Ivana Studená, PhD:  Nerovný prístup k možnostiam vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky

JUDr. Josef Vochozka: Škola druhé šance v ČR

 

Program:

 

9:20 – 9:30|Registrácia

9:30 – 9:40|Otvorenie konferencie | Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť

9:40 – 10:10|Druhošancové vzdelávanie na Slovensku pre ľudí bez vzdelania|Edita Rigová, Anna Dráľová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť s príspevkom Veroniky Poklembovej, ETP Slovensko

10:10 – 10:25|Diskusia k prezentovaným zisteniam

10:25 – 10:40|Radšej škola ako metla|Mgr. Silvia Lukáčová, PhD., Katedra andragogiky, FHPV PU v Prešove

10:40 – 10:55|Nerovný prístup k možnostiam vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky Ing. Ivana Studená, PhD., Centrum spoločenských a psychologický vied SAV v Bratislave

10:55 – 11:10|Škola druhé šance v ČR|JUDr. Josef Vochozka, EDUCA International, o.p.s. Praha

11:10 – 11:50|Diskusia

11:50 – 12:00|Záverečné slovo

Projekt Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie sa realizuje za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Efektívna verejná správa.

Mapa druhošancového vzdelávania

Máte známeho/známu bez základného vzdelania, ktorý má záujem vzdelanie si dokončiť, a neviete ako mu poradiť? Druhošancové vzdelávanie poskytujú základné a stredné školy prostredníctvom kurzov, na ktorých si záujemca dokončí základnú školu.

Jedným zo zistení nášho výskumu je nízke povedomie o takýchto možnostiach. Preto sme vytvorili mapu stredných a základných škôl, ktoré v školskom roku 2019/2020 ponúkali kurz na dokončenie základnej školy. Pre viac informácií o kritériách účasti na vzdelávaní kontaktujte konkrétnu školu.


Ak sa zaujímate o tému druhošancového vzdelávania, sledujte nás, pracujeme na publikácii, ktorá zhrnie jeho aktuálny stav na Slovensku a navrhne vylepšenia.

Projekt Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie sa realizuje za finančnej podpory ESF v rámci OP Efektívna verejná správa.

 

Povzbuďme rómsku mládež na ceste k lepšiemu vzdelaniu

Do projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie máme v súčasnosti zapojených 42 mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Tí sa v školskom roku 2018/2019 vrátili do školských lavíc po tom, ako v minulosti zo vzdelávania predčasne odišli. V súčasnosti sa chystajú na prázdninové obdobie, ktoré by sme im radi spestrili poznávacou exkurziou do hlavného mesta. Exkurzia bude pre nich príležitosť na krátky čas opustiť osadu, a komunitu, v ktorej nemajú dostatok podnetov a priestoru na rozvoj osobnosti a zručností využiteľných v osobnom či verejnom živote. Práve preto by im táto skúsenosť mala umožniť učiť sa o fungovaní parlamentu prostredníctvom priameho zážitku, ktorý im pomôže lepšie porozumieť súvislostiam v rozvoji našej spoločnosti. Pre mnohých bude exkurzia vôbec prvou možnosťou navštíviť Bratislavu, napriek tomu, že ide o ľudí vo veku približne 16-20 rokov.

Veľmi si vážime vašu podporu, vďaka ktorej sme už získali  eur. Tieto prostriedky použijeme na zaplatenie nákladov exkurzie a v prípade, ak by sa vyzbieralo viac, budú použité na financovanie činnosti mentorov a tútorov, ktorí s nimi intenzívne pracujú priamo v lokalitách, odkiaľ mladí Rómovia Rómky pochádzajú.