Povzbuďme rómsku mládež na ceste k lepšiemu vzdelaniu

Luník IX, Veľká Ida, Rankovce a Stará Ľubovňa sú lokality, v ktorých od septembra 2018 poskytujeme v spolupráci s ETP Slovensko podporu mladým Rómom a Rómkam pochádzajúcim zo sociálne znevýhodnených pomerov. Týmto mladým ľuďom sme v školskom roku 2018/2019 pomohli vrátiť sa do školy po tom, ako sa im ju v minulosti nepodarilo úspešne ukončiť. Zlepšiť si vzdelanie sa rozhodlo približne 60 ľudí z týchto lokalít.  

Opätovný návrat do školských lavíc nie je pre týchto mladých ľudí vôbec jednoduchý. Mnohokrát čelia mnohým prekážkam, ktoré súvisia s mierou chudoby, v ktorej žijú a majú negatívny vplyv na ich motiváciu a zotrvanie vo vzdelávaní. Často riešia základné existenčné otázky, zabezpečenie vlastnej rodiny, alebo  príležitosť krátkodobých zárobkov. Navyše osady a komunity, v ktorých títo mladí ľudia žijú, nevytvárajú dostatočne podnetné prostredie na rozvoj osobnosti a zručností využiteľných v osobnom a verejnom živote. Prostredie, v ktorom žijú dokonca nevytvára ani priestor na zmysluplné trávenie voľného času.

Práve z týchto dôvodov by sme skupinu mladých ľudí z marginalizovaných komunít, s ktorými v súčasnosti pracujeme, podporili v rozvoji prostredníctvom exkurzie do hlavného mesta. Exkurzia bude pre nich spôsob ako túto skutočnosť zmeniť.  Bude to pre nich príležitosť aspoň na krátky čas opustiť osadu, resp. komunitu a vidieť či zažiť niečo nové. Poznávacia exkurzia im umožní prostredníctvom priameho zážitku učiť sa o historických míľnikoch Slovenska a o fungovaní parlamentu a napomôže k lepšiemu chápaniu súvislostí v rozvoji našej spoločnosti. Návšteva Devínu, Národnej rady SR a Slavínu bude pre väčšinu z nich vôbec prvou príležitosťou vidieť tieto významné miesta a prvou príležitosťou navštíviť Bratislavu, napriek tomu, že ide o ľudí vo veku približne 16-20 rokov.

V prípade, ak sa vyzbiera menšia suma, financie budú využité na iný druh exkurzie, resp. voľnočasové aktivity.

V prípade, ak sa vyzbiera väčšia suma, financie budú použité na financovanie činnosti mentorov a tútorov, ktorí s nimi intenzívne pracujú priamo v lokalitách, odkiaľ mladí Rómovia/Rómky pochádzajú.