Projekt PPV: Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí

Od júna 2019 do októbra 2020 spolupracujeme s občianskym združením eduRoma – Roma education project (hlavný žiadateľ) a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na projekte „Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí“, ktorý je financovaný grantom Active Citizens Fund – Slovakia. Projekt reaguje na problém nízkej zaškolenosti rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v predškolských zariadeniach na Slovensku a nedostatočnú pripravenosť samospráv a materských škôl na ich začleňovanie.

Predškolské vzdelanie je kľúčové pre začlenenie detí vo vyšších stupňoch vzdelávania a následne v ďalších oblastiach života. Napriek tomu, podľa reportu EU-MIDIS II, len približne 34 % rómskych detí na Slovensku navštevuje materské školy v porovnaní s 77% detí z celej populácie od 4 rokov do veku začatia školskej dochádzky. Výskumy ukazujú, že pre zvýšenie zaškolenosti detí sú kľúčovými faktormi zlepšenie postojov a odbornej pripravenosti (ne)pedagogického personálu predškolských zariadení a samosprávnych aktérov či odbúranie menej viditeľných bariér, ktorým čelia sociálne vylúčené rodiny a ktoré majú lokálny špecifický charakter.

Cieľom projektu je teda reagovať na tieto faktory, zmapovať situáciu v pripravenosti samospráv a materských škôl na začleňovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do predškolskej prípravy a poskytnúť im asistenciu pri zlepšovaní ich pripravenosti.

Projekt má tri časti:

1. výskumná: zmapovanie situácie a formulovanie odporúčaní;

2. intervenčná: asistencia samosprávam a predstaviteľom a predstaviteľkám predprimárnych zariadení pri zlepšovaní ich pripravenosti;

3. advokačná: predstavenie odporúčaní tvorcom verejných politík v oblasti predprimárneho vzdelávania. Zvolená stratégia projektu je založená na predpoklade, že úspešná zaškolenosť detí závisí od zapojenia všetkých aktérov na samosprávnej a komunitnej úrovni z rôznych oblastí. 

Začíname s výskumom o predškolskom vzdelávaní

V pondelok 3. júna prebehla tlačová konferencia k projektu Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí, na ktorej naša analytička Lucia Kováčová predstavila médiám výskumné aktivity projektu. Na projekte sa bude podieľať aj analytička SGI Edita Rigová a v rámci stáže cez program LEAF Ivona Feldmarová. Aktivity projektu budú pozostávať najmä z mapovania postojov samosprávnych aktérov voči rozšíreniu predškolskej výchovy osobitne vzhľadom na potreby zraniteľných skupín. Projekt je realizovaný v spolupráci s občianskym združením eduRoma a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a je financovaný z Active Citizens Fund – Slovakia. O výsledkoch výskumu vás budeme priebežne infomovať.

Partneri:

Donori: