Ivona Feldmarová

Ivona pôsobila v SGI v júni a v júli 2019 prostredníctvom programu Slovak Professionals Abroad organizácie LEAF a v rámci 6-týždňovej stáže tu spolupracuje na projekte „Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí“. Na New York University Abu Dhabi študuje odbor Social Research and Public Policy s arabským jazykom a o oblasť vzdelávania sa zaujíma aj cez pôsobenie v študentskom spolku zameranom na túto sféru.