Zverejnili sme policy brief o povinnej škôlke

Keďže všetky deti rok pred nástupom na základnú školu budú musieť od roku 2021 absolvovať povinný rok v škôlke, očakáva sa, že sa zvýši aj zaškolenosť rómskych detí, ktorých miera účasti v predprimárnom vzdelávaní je obzvlášť nízka. Spolu s partnermi eduRoma – Roma education project a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity sme sa preto pozreli na to, akým bariéram čelia rómske rodiny, a tiež na to, ako sú škôlky pripravené na prácu s rómskymi deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a ich začlenenie vo vzdelávaní.

Zistenia z nášho terénneho výskumu medzi samosprávnymi aktérmi a rodičmi, ako aj online prieskumu, ukazujú, že zavedenie povinnosti predškolákov absolvovať pred nástupom do školy jeden rok v škôlke bude narážať na bariéry na strane rodičov aj škôlok. Pre mnohé škôlky a obce bude výzvou plánovať počet detí v súvislosti so zabezpečením kapacít a ich obsadenosťou. Viaceré rómske rodiny budú zase čeliť zvýšeným výdavkom súvisiacim s dochádzkou ich detí do škôlky. Napriek tomu, že zavedenie povinnosti by malo znamenať zvýšenú zaškolenosť detí, osobitne detí z marginalizovaných rómskych komunít, ich začlenenie do vzdelávania bude aj naďalej ohrozené.

Viac informácií o očakávaných výzvach spojených so zavedením povinnosti predprimárneho vzdelávania a opatreniach, ktoré môžu zlepšiť toto zavedenie, sa dočítate v policy briefe TU.

Projekt je realizovaný v spolupráci s eduRoma – Roma education project a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a financovaný z Active Citizens Fund – Slovakia.