Národný projekt Participácia

V apríli 2017 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spustil trojročný národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu, pričom zastrešuje až dvanásť pilotných projektov uskutočňovaných v celej SR. Jedným z nich je aj pilotný projekt „Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni“, ktorý sa uskutočňuje na lokálnej úrovni v spolupráci partnerov ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Aliancia Stará Tržnica (AST)  a hlavné mesto Bratislava. Zámerom pilotného projektu je príprava podkladov na verejnú súťaž ku Kamennému námestiu a Námestiu SNP, ktoré budú vychádzať z participatívnych procesov. Naším cieľom je rovnako aj vytvorenie dobrých príkladov participatívných aktivít na území týchto námestí. Okrem uvedeného bude výstupom projektu aj analýza doterajších pokusov o participáciu na pôde hlavného mesta.

Publikácie:

Participáciou k Živému námestiu – Veronika Prachárová, Juraj Hurný

Stratégia participatívneho plánovania verejných priestranstiev – Veronika Prachárová

Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok za krokom – Veronika Prachárová

Participatívne plánovanie verejných priestranstiev v Bratislave – Veronika Prachárová, Juraj Hurný

 

 

Odprezentovali sme Živé námestie

AKO VYTVORIŤ ŽIVÉ NÁMESTIE?
V stredu 2.5.2018 sme v kaviarni Lab predstavili médiám náš projekt Živé námestie, ktorý vznikal v spolupráci s Alianciou Stará Tržnica a ďalšími partnermi. Projekt sa venuje zberu a analýze dát o Námestí SNP a Kamennom námestí a zároveň navrhuje viaceré nenáročné riešenia, ktoré pomôžu vytvoriť z námestí funkčný a prístupný mestský priestor.

Výsledkom projektu sú stovky strán dokumentov, ktoré zároveň môžu poslúžiť ako východisko pre verejnú architektonicko-urbanistickú súťaž. Tá by mala byť legitímnym nástrojom na vytvorenie dlhodobej stratégie a komplexných riešení budúcnosti námestí. Všetky dokumenty a informácie sú voľne dostupné na webovej stránke www.zivenamestie.sk.