Participáciou k Živému námestiu

Cieľom práce je priniesť v ucelenej forme obraz toho, akým spôsobom sa realizoval participatívny proces na Kamennom námestí a Námestí SNP v rámci projektu Živé námestie.

Prináša teoretickú perspektívu participácie, demonštruje dôležitosť využitia procesov zapojenia verejnosti do tvorby verejného priestoru i lokálnej správy a následne uvádza podrobný opis celého projektu. Popisuje jednotlivé projektové fázy, a to od fázy plánovacej cez realizačnú až po fázu vyhodnocovania výsledkov. Podrobne sa venuje rolám aktérov procesu a prítomným rizikám pri takomto projekte.

Práca zároveň prináša i najzásadnejšie výsledky z participatívnych aktivít, ktoré sa v rámci projektu realizovali. S časovým odstupom popisuje a hodnotí aj prvé zmeny, ktoré sa podarilo uskutočniť práve vďaka projektu Živé námestie. V súhrnnej forme tak na základe dosiahnutých výsledkov prináša koncepciu využitia priestoru Kamenného námestia a Námestia SNP v Bratislave.

Celú publikáciu si môžete prečítať TU.