Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok za krokom

Verejné priestranstvá dokážu priniesť do života obyvateľov miest mnohé benefity – či už niekto preferuje ruch veľkomesta alebo naopak skôr kľud v tichom parku. Dávajú príležitosť stretnúť sa s inými ľuďmi, spoznávať odlišné kultúry či verejne prezentovať svoje názory a postoje.  Ulice, pouličné trhy, parky či ihriská zohrávajú dôležitú úlohu v spoločenskom živote komunít. Sú dôležitou súčasťou toho ako mesto vnímané obyvateľmi a ako sa v ňom cítia. Dokonca to, akú majú podobu je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života a rozvoj
mesta.

Dobré verejné priestranstvá sa vyznačujú aspektami ako sú sociálna rovnosť, prístupnosť pre všetkých a tolerancia odlišnosti. Ukazovateľom kvality sú najmä ľudia, ktorí sa v ňom pohybujú a interagujú. Inými slovami, priestranstvá majú byť v prvom rade pre ľudí, ktorí ich využívajú, a preto by mali byť zapojení už v procese plánovania akýchkoľvek zásahov. Na Slovensku máme v tejto oblasti však rezervy.

Participatívne plánovanie napomáha k dosiahnutiu kvalitnejších riešení, znižuje pravdepodobnosť konfliktov s obyvateľmi v čase realizácie zásahov a v konečnom dôsledku môže viesť aj k jednoduchšej údržbe verejného priestranstva. V zásade umožňuje, aby obyvatelia mohli využívať územie, ktoré bude odrážať ich predstavy, pričom sa tak podporí aj ich vzťah k danej lokalite. Samosprávy by sa mali pokúšať o jeho čo najkvalitnejšie prevedenie participácie. Pre samotný výsledok je pritom dôležité nielen zapojenie obyvateľov, ale aj úprimný záujem predstaviteľov mesta či obce. Keď však taký záujem a záväzok existuje je potrebné pristúpiť k participatívnemu procesu odborne a vyvarovať sa nedostatkom, ktoré sa v slovenskom kontexte bežne objavujú. Cieľom tejto publikácie je predstaviť krok po kroku vhodné postupy pre zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev. Nakoľko existuje veľké množstvo rôznych variácií týchto procesov zameriame sa iba na všeobecne aplikovateľné zásady a postupy. Najskôr budú pritom spomenuté ciele kvalitného participatívneho procesu a následne budú uvedené konkrétne odporúčania na ich naplnenie. Pozornosť sa zameria najmä na zapojenie širokej verejnosti – užívateľov verejného priestranstva. Publikácia je primárne určená pre podmienky väčších miest, pričom pri zavádzaní odporúčaní je nevyhnutné nazerať aj na existujúci kontext či špecifiká konkrétnych lokalít.

Celú publikáciu si môžete prečítať TU.