Stratégia participatívneho plánovania verejných priestranstiev

Stratégia predstavuje dlhodobý súhrnný plán, ktorý je vytvorený na naplnenie konkrétneho cieľa alebo cieľov. V prípade tejto publikácie budú uvedené zásady a postupy, ktoré môžu pomôcť k dosiahnutiu kvalitného zapojenia obyvateľov do plánovania verejných priestranstiev.

Sformulovaniu zásad a postupov predchádzala analýza existujúceho stavu na Slovensku (stanovenie východiskovej pozície). Informácie o participatívnych procesoch boli zisťované priamo od ich skúsených realizátorov prostredníctvom pološtruktúrovaných rozhovorov. Stratégia tak zachytáva projekty, ktoré sa odlišujú – cieľom, typom dotknutého verejného priestranstva, spôsobom zapojenia samosprávy, mierou i načasovaním zapojenia verejnosti a celkovou dĺžkou.

Stratégia je určená primárne pre podmienky väčších miest. Pri snahe využiť navrhované zásady a postupy je ale nevyhnutné nazerať aj na miestne špecifiká a kontext. Treba zdôrazniť, že existuje veľké množstvo variácii participatívnych procesov. Môžu sa odlišovať napríklad stanovenou mierou či načasovaním zapojenia verejnosti. Takéto rozhodnutia významne ovplyvňujú vhodnosť použitých metód. Zámerom stratégie nie je obsiahnuť všetky eventuality, ale skôr načrtnúť širokoaplikovateľné zásady a postupy.

Publikácia analyzuje súčasné problémy a formuluje východiská i ciele participatívneho plánovania verejných priestranstiev. Následne naznačuje možné postupy pre dosiahnutie kvalitných výsledkov. V prvej časti sa bude venovať pozornosť základným pojmom verejný priestor a verejné priestranstvo, pričom sa zároveň poukáže na dôležitú úlohu participácie obyvateľov pri ich plánovaní. V druhej časti bude naznačená metodika, akou sa postupovalo pri získavaní dát o aktuálnom stave zapájania obyvateľov pri tvorbe a úprave verejných priestranstiev na Slovensku. Tretia časť pozostáva zo zistení z pološtruktúrovaných rozhovorov. Konkrétne sa rozoberajú problémy a nedostatky participatívnych procesov, s ktorými sa respondenti počas svojho pôsobenia stretli. Pozitívne stránky zapojenia verejnosti, ako aj najčastejšie úskalia a riziká identifikované respondentmi tvoria základ pre strategickú časť. Tá obsahuje ciele, riziká, ako aj postupy a zásady kvalitného participatívneho plánovania verejných priestranstiev.

Celú publikáciu si môžete prečítať TU.