Pilotný projekt PARTNERSTVO

Začiatkom roka 2017 bol pod vedením Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustený pilotný projekt Partnerstvo, ktorým sa po prvýkrát vytvoril formalizovaný priestor pre profesionálnu spoluprácu medzi odborníkmi mimovládneho sektora a štátnymi úradníkmi v oblasti riadenia a monitorovania štrukturálnych fondov EÚ (EŠIF).

Primárnym cieľom projektu bolo vytvoriť a otestovať nové spôsoby zapojenia neštátnych partnerov do najdôležitejších oblastí riadenia fondov EÚ a tým posilniť partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti. V priebehu jedného roka tak dochádzalo k testovaniu nových postupov pri nastavovaní podmienok výziev, pri informovaní a komunikácii s verejnosťou a pri verejnej kontrole a monitorovaní fondov EÚ.

Analytici Inštitútu SGI sa svojou činnosťou podieľali najmä na týchto aktivitách:

  • Výskumné rozhovory s úspešnými a neúspešnými žiadateľmi o nenávratné finančné prostriedky (NFP)
  • Dotazníkový prieskum medzi účastníkmi infoseminárov k výzvam Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)
  • Dotazníkový prieskum medzi žiadateľmi o NFP v rámci výziev OP EVS
  • Workshop so zástupcami riadiacich a sprostredkovateľských orgánov (RO a SORO) o skúsenostiach z transparentnosti komunikácie so žiadateľmi o NFP
  • Mapovanie informačno-poradenských inštitúcií EŠIF v regiónoch a ich spôsobu prezentácie na webe
  • Prieskum o poskytovaní informácií žiadateľom na 42 weboch RO, SORO a OP z pohľadu bohatosti informácií ako aj funkcionalít týchto stránok
  • Dotazník k ITMS2014+, vychádzajúci z nedostatkov identifikovaných počas rozhovorov a prieskumov

Výstupy projektu sú zhrnuté v dvoch analýzach, na ktorých výskumný tím pracoval:

  1. Hodnotenie webových stránok – Analýza prístupu k informáciám v rámci implementácie EŠIF
  2. Analýza hlavných nedostatkov informačného prostredia na základe pološtukturovaných rozhovorov so žiadateľmi – Skúsenosti žiadateľov o nenávratné finančné prostriedky z EÚ fondov