Účinné informovanie o politikách sociálnej inklúzie – Messaging Matters

Ukončený projekt


Napriek tomu, že téma rómskej inklúzie je veľmi zložitá, istý konsenzus o príčinách problémov, rovnako ako aj o opatreniach potrebných pre zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovej populácie, už existuje. Bolo publikované rozsiahle množstvo hĺbkových analytických štúdií, ktoré skúmajú príčiny a dôsledky rómskeho vylúčenia, a obsahujú aj návrhy riešení. Tieto zistenia sú postavené na expertíze domácich výskumných inštitúcií (SGI, CVEK, OSF), medzinárodných organizácií (OSF, Svetová Banka, UNDP, FRA, Európska únia) a slovenskej i zahraničnej akademickej obce.

Hlavným cieľom projektu je nielen tento odborný konsenzus o politických opatreniach identifikovať, ale i nájsť najvhodnejšie a najprijateľnejšie spôsoby, ako ich voči širokej verejnosti komunikovať. Inštitút SGI chce týmto spôsobom prispieť k zmene politického a verejného diskurzu v spojitosti s opatreniami sociálnej inklúzie a pomôcť preklenúť rozdiely medzi expertným konsenzom a uskutočniteľnosťou opatrení v praxi.

Projekt je podporený Inštitútom Nadácie Otvorenej Spoločnosti v spolupráci s Think Thank Fundom Nadácie Otvorenej Spoločnosti.