Čo robia voľby so šéfmi polície v regiónoch?

Trvanie projektu: jún 2021 – máj 2022

Cieľom projektu je zanalyzovať obsadzovanie pozícií riaditeľov okresných a krajských riaditeľstiev policajného zboru v kontexte výmen vlád. Výskum z minulosti ukazuje, že zmena politickej garnitúry bežne vedie aj k výmene viac ako polovice regionálnych šéfov polície. Naznačuje to politické tlaky či problémy s kontinuitou vedenia a so zavádzaním systémových zmien. Projekt okrem podrobnej analýzy personálnych výmen (za roky 2002-2020) počíta aj s analýzou vplyvu výmen na výkonnosť jednotlivých odborov. Zistenia budú komunikované smerom k širokej verejnosti i spísané do publikácie a odprezentované na konferencií pre odbornú verejnosť. Projekt rozšíri portfólio tém Ligy za ľudské práva-Košice.

Projekt bude pozostávať nasledujúcih aktivít:

1) KVANTITATÍVNA ANALÝZA personálnych výmen na pozíciách riaditeľov a zástupcov riaditeľov okresných a krajských riaditeľstiev za roky 2002 až 2020 (obsiahne to 5 vlád),

2) KVALITATÍVNA ANALÝZA konkrétnych okresov a krajov, pričom sa zameriame najmä na extrémy – prípady, kedy sú riaditelia najdlhšie vo svojich pozíciách a keď sú najkratšie, vrátane, napríklad, krajského riaditeľstva v Košiciach,

3) PRÍPRAVA A PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE pred odbornou verejnosťou. 

Detailná analýza existujúceho stavu je dôležitá nielen v kontexte zvyšovania transparentnosti personálneho obsadzovania na úrovni policajného zboru a tým aj znižovania priestoru na rodinkárstvo a korupciu, ale aj v kontexte aktuálnej prípravy reformy policajného zboru, ktorá by sa v druhej fáze mala zameriavať práve na činnosť krajských a okresných riaditeľstiev policajného zboru. 

Projekt dopomôže k lepšej informovanosti o personálnom obsadzovaní vedenia okresných a krajských riaditeľstiev policajného zboru. Odporúčania a advokačná činnosť riešiteľov sa bude pokúšať o skvalitnenie a stransparentnenie procesov výberu. V prípade, že budú jasne stanovené postupy, kedy a ako môže dochádzať k zmene vedenia, budú nielen riaditelia a zástupcovia riaditeľov útvarov policajného zboru vedieť, že sa môžu pokúšať o systematickejšiu a dlhodobejšie prácu, ale aj ich podriadení sa nebudú musieť obávať, že ich negatívne zasiahne volebný cyklus.

 Projekt teda bude prispievať najmä k 1) zvyšovaniu transparentnosti činnosti a fungovania verejnej správy, 2) presadzovaniu systémového riešenia zameraného na zmenšovanie priestoru na korupciu pri personálnom obsadzovaní vedenia riaditeľstiev a k 3) vytvoreniu spoločnej iniciatívy v oblasti záujmu projektu v regióne.

 

 

Partneri:

Donori: