Otvorená štátna správa 2003

Ukončený projekt

SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť už tretí rok hodnotí výročné správy štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií v rámci projektu Otvorená štátna správa. Na seminári 2.2.2004 SGI slávnostne vyhlásilo víťazov 3. ročníka súťaže o najlepšiu výročnú správu 2003, ktorými sa stali:

1. Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči (správa)
2. Štátny plemenársky ústav SR
 (správa)
3. Agentúra SAPARD
 (správa)

Cieľom projektu SGI, ktorý v roku 2003 podporilo Veľvyslanectvo USA, je zvyšovať otvorenosť štátnej správy voči verejnosti. Výročná správa poskytuje štátnym organizáciám možnosť dokázať, že ich zmyslom je slúžiť občanom, a nielen „vykonávať svoje kompetencie“, „metodicky usmernňovať iných“, či jednoducho len existovať.

Medzi najlepšie výročné správy sa dostanú len správy inštitúcií, ktoré dokážu jasne a presvedčivo prezentovať zmysel svojej činnosti: teda čo, za koľko a pre koho vykonávajú.

Tradičnými najväčšími problémami organizácií pri výročných správach sú nedostatočná prehľadnosť, neschopnosť spätne zhodnotiť svoju činnosť a strategicky plánovať, ako aj chýbajúce náklady konkrétnych aktivít organizácie.

Vyhlásenie víťazov bolo spojené s prednáškou Dr. Alexandra Heichlingera (EIPA) na tému Good Governance Principles and e-Government. Záznam z vyhlásenia víťazov odvysielala TA3, tu si môžete stiahnuť prezentáciu celkových výsledkov súťaže (pdf, 239 kB). Nižšie uvádzame výsledky a spôsob hodnotenia výročných správ štátnych organizácií. Nájdete tu kľúč k hodnoteniu s otázkami, ktorým bolo možné priradiť 0 (min) až 5 (max) bodov. Pridelený počet bodov sa následne vynásobil stanovenou váhou otázky. Základom pre vypracovanie hodnotiacich otázok bola záväzná štruktúra výročnej správy, ktorú pre organizácie schválila vláda SR uznesením č. 1189/2001.

Za rok 2003 bolo hodnotených celkovo 165 výročných správ. Vyhodnotené výročné správy sú zoradené do piatich skupín od najlepších po podpriemerné. V rámci skupín sú organizácie zoradené podľa abecedy, bez uvedenia konkrétneho zisku bodov. Hodnotiaca komisia bola, podobne ako v predošlých rokoch, zložená z predstaviteľov štátnych inštitúcií, vysokých škôl a neziskových organizácií. Osobitne chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa na hodnotení podieľali už v dvoch alebo viacerých ročníkoch, ako aj hodnotiacej komisii ročníka 2003.

SKUPINA 1: najlepších 36 správ
(v abecednom poradí, počet správ: 36, body: 100.0 – 80.0)
Agentúra SAPARD, Bratislava
Agroinštitút, Nitra
Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti
Colná správa SR
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Divadelný ústav
Dom zahraničných Slovákov
Dom zahraničných stykov
Infostat
IVES, Košice
Katastrálny ústav Žilina
Národné osvetové centrum
Oblastný výskumný ústav agroekológie, Michalovce
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Slovenská energetická inšpekcia
Slovenská legálna metrológia
Slovenská národná galéria
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
Slovenské národné múzeum
Slovenské technické múzeum
Slovenský filmový ústav
Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenský inštitút medzinárodných štúdií
Slovenský metrologický ústav
Slovenský národný archív
Slovenský ústav technickej normalizácie
Správa kultúrnych zariadení MK SR
Správa zariadení ÚV SR
Štátny plemenársky ústav, Bratislava
Telekomunikačný úrad
Univerzitná knižnica v Bratislave
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
Vojenský historický ústav, Bratislava
Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
ZOO Bojnice

SKUPINA 2: výborné správy
(v abecednom poradí, počet správ: 44, body: 79.9 – 70.0)
Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže
DataCentrum, Bratislava
EKONOM-SERVIS
Hudobné centrum
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice
Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
Lesoprojekt, Zvolen
Lúčnica
Medzinárodné laserové centrum
Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Tomášikova
Metodicko-pedagogické centrum v Prešove
Múzeum SNP
Múzeum Sv. Anton
Puncový úrad Slovenskej republiky
SARC – centrum pre rozvoj, vedu a technológie
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská filharmónia
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská lekárska knižnica
Slovenská národná knižnica
Slovenská obchodná inšpekcia
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Správa finančnej kontroly, Bratislava
Správa finančnej kontroly, Zvolen
Správa slovenských jaskýň
Štátna galéria
Štátna opera, Banská Bystrica
Štátna plavebná správa
Štátna školská inšpekcia
Štátna vedecká knižnica Prešov
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátny komorný orchester
Štátny pedagogický ústav
Technický a skúšobný ústav pre pôdohospodárstvo, Rovinka
Ústav vedeckotechnických informácií pre pôdohospodárstvo, Nitra
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pre pôdohospodárstvo, Bratislava
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Výskumný ústav živočíšnej výroby

SKUPINA 3: kvalitné správy
(v abecednom poradí, počet správ: 50, body: 69.9 – 55.0)
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Nitra
Centrum poradensko-psychologických služieb
Centrum vedecko-technických informácií
Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov
Fond rozvoja vidieka
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
Inštitút verejnej správy, Bratislava
Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania
Intervenčná poľnohospodárska agentúra SR
IUVENTA
Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen
Letecký úrad
Literárne informačné centrum
Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy
Národný inšpektorát práce
Národný inštitút športu
Pamiatkový úrad SR
Plemenárska inšpekcia, Nitra
Poštový úrad
Slovenská energetická agentúra
Slovenská pedagogická knižnica
Slovenská správa ciest
Slovenská správa letísk
Slovenské národné divadlo
Štátna filharmónia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Štátna vedecká knižnica
Štátna veterinárna a potravinová správa, Bratislava
Štátne divadlo
Štátne lesy Tanap-u, Tatranská Lomnica
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Štátny veterinárny ústav, Dolný Kubín
Štátny veterinárny ústav, Košice
Štátny veterinárny ústav, Prešov
Ústav cestnej dopravy
Ústav výchovy a vzdelávania pracovníkov LaVH, Zvolen
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky
Vojenská zotavovňa Smrekovica
Vojenská zotavovňa Tatranské zruby
Vojenská zotavovňa Zemplínska Šírava
Východoslovenská galéria
Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce
Výskumný ústav dopravný
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
Výskumný ústav spojov
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie, Tatranská Lomnica

SKUPINA 4: priemerné správy
(v abecednom poradí, počet správ: 23, body: 54.9 – 40.0)
Agentúra na podporu vedy a techniky
Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra
Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra
Armádny športový klub Dukla Trenčín
BARMO
Divadlo Nová scéna
Hlavný banský úrad
Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
Múzeum obchodu Bratislava
SĽUK
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
Slovenské centrum dizajnu
Správa finančnej kontroly, Košice
Štátny fond rozvoja bývania
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Štátny veterinárny ústav, Zvolen
Technická inšpekcia
ÚĽUV
Ústav informácií a prognóz školstva
Výskumný ústav geodézie a kartografie
Výskumný ústav vinohradníctva a vinárstva, Bratislava

SKUPINA 5: podpriemerné správy
(v abecednom poradí, počet správ: 12, body: menej ako 40.0)
Academia Istropolitana
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica
Centrum akademického športu
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szivek
MTT Meracia technika – Technocentrum
Slovenský metrologický inšpektorát
Správa účelových zariadení MZV SR
Štátny dráhový úrad
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Bratislava
Štátny veterinárny ústav, Nitra
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny

SKUPINA 6: nezverejnili výročnú správu
(v abecednom poradí, počet správ: 3)
Slovenská postgraduálna akadémia medicíny
ŠDVÚ, Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava
Ústav preventívnej a klinickej medicíny