E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien

Ukončený projekt

Hlavným cieľom projektu „E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien“ je zistiť efekt e-zručností na zlepšenie šancí nezamestnaných rómskych žien a legálnych migrantiek uplatniť sa na trhu práce.

Rómske ženy a legálne migrantky sú na pracovnom trhu viacnásobne znevýhodnené. Okrem rodového aspektu k znevýhodneniu minoritných žien prispieva aj etnický pôvod, predsudky majoritnej spoločnosti, slabá vymožiteľnosť právnej ochrany, v prípade rómskych žien nízka kvalifikačná a vzdelanostná úroveň, a v prípade legálnych migrantiek problémy s uznávaním ich vzdelania a kvalifikácie, neznalosť jazyka či nedostatočná dostupnosť verejných inštitúcií. Z ekonomického, ako aj sociálneho a spoločenského hľadiska je dôležité zabezpečiť rómskym ženám a migrantkám rovné šance uplatniť sa na trhu práce a hľadať spôsoby ako odstraňovať existujúce prekážky. Súčasný trend vedomostne orientovanej ekonomiky mení trh práce a požiadavky na uchádzačov o zamestnanie. Aj pracovné miesto v službách, ktoré nevyžaduje vyššiu kvalifikáciu uchádzača, dnes zahŕňa nerutinné činnosti, ktoré vyžadujú nové zručnosti, vrátane e-zručností ako napríklad ovládanie softvéru, hardvéru, internetu, ale aj komunikačné zručnosti. Projekt chcel preto podporiť inklúziu nezamestnaných rómskych žien a legálnych migrantiek a zlepšiť ich šance na pracovnom trhu práve prostredníctvom školení e-zručností.

Základnou hypotézou bolo, že školenia e-zručností budú mať pre ženy, ktoré ich absolvujú, pozitívny vplyv na kvalitu ich života a zlepšia šance na integráciu na trhu práce. E-zručnosti sa v modernej ekonomike stávajú nevyhnutnosťou. Ich nadobudnutie môže znevýhodneným skupinám výrazne napomôcť cez zlepšenie prístupu k informáciám, formou získania väčšej autonómie, sebadôvery a zlepšenia komunikačných schopností, a cez rozšírenie príležitostí na vzájomnú interakciu a vytváranie sociálnych väzieb, ktoré zlepšia aj sociálnu a kultúrnu integráciu rómskych žien a legálnych migrantiek.

Projekt pozostáva z troch kľúčových aktivít: a) z analýzy situácie rómskych žien a legálnych migrantiek na trhu práce, b) školení e-zručností pre vybranú vzorku rómskych žien a legálnych migrantiek a c) zhodnotenia efektu školení e-zručností na šance týchto žien uplatniť sa na trhu práce a integrovať sa do majoritnej spoločnosti. V rámci prvej aktivity na základe existujúcich výskumov v tejto oblasti boli identifikované prekážky, ktorým rómske ženy a legálne migrantky čelia na trhu práce. V spolupráci s neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú Rómom a/alebo migrantom a s úradmi práce v konkrétnych okresoch sa vytipovali konkrétne adeptky v rámci cieľových skupín na školenie e-zručností. Po kvalitatívnom štruktúrovanom rozhovore, ktorého cieľom bolo zistiť úroveň e-gramotnosti žien a ich prístup k IKT, sa uskutočnil konečný výber rómskych žien a legálnych migrantiek na školenie. Tie boli následne kontaktované ohľadom možnosti zúčastniť sa školení, ktoré tvoria druhú fázu projektu. Evaluácia ako posledná aktivita prebehla v dvoch fázach: 6 a 12 mesiacov po ukončení školení e-zručností sme požiadali ich absolventky o vyplnenie evaluačného dotazníka. S menšou vzorkou sa uskutočnili aj kvalitatívne štruktúrované rozhovory. Úspešnosť projektu bude meraná rôznymi ukazovateľmi – úspešnosťou vyškolených žien pri hľadaní práce, prínosom školení e-zručností pre sociálnu a kultúrnu integráciu rómskych žien a migrantiek, mierou zapojenia sa cieľových skupín do občianskeho a komunitného života po a pred školením, a sociálnymi väzbami, ktoré získali účastníčky na školení.

Na projekte Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť spolupracoval s neziskovou organizáciou P-MAT, ktorá vykonávala školenia vybraných účastníčok. Projekt bol podporený spoločnosťou Microsoft Slovensko v rámci programu Potenciál bez hraníc.

Výstupy z projektu:

E-zručnosti pre zamestnanosť žien. Záverečná správa z implementácie výskumného a terénneho projektu

Analýza slovenského trhú práce s dôrazom na staré a nové menšiny: Rómske ženy a imigrantky

E-zručnosti pre zamestnanosť žien. Záverečná hodnotiaca správa dopadov školení na cieľové skupiny žien.