Analýza – problematické podnety – dlhodobo odstavené vozidlá

V prvej časti analýzy sme sa venovali východiskovému stavu riešenia podnetov týkajúcich sa dlhodobo odstavených vozidiel na portáli Odkaz pre starostu. Absolútny počet podnetov v kategórii dlhodobo odstavených vozidiel od roku 2011 každoročne stúpa. Za rok 2018 predstavoval približne 7% všetkých podnetov. Pomer vyriešených podnetov v tejto kategórii má klesajúci trend, čo môže súvisieť so stúpajúcim počtom podnetov dlhodobo odstavených vozidiel a časovej náročnosti riešení podnetov tohto typu. Na druhej strane je úspešnosť riešenia podnetov v kategórii dlhodobo odstavených vozidiel v porovnaní s inými kategóriami od vzniku portálu nadpriemerná. Môžeme pozorovať pravdepodobný súvis s tlakom obyvateľov na tému nedostatočného počtu parkovacích miest, ktorý je viditeľný hlavne vo väčších mestách.

V ďalšej časti analýzy sme sa zaoberali legislatívnym rámcom dlhodobo odstavených vozidiel/autovrakov. Autovrakom sa venuje Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri porušení tohto zákona je držiteľ vozidla povinný odstrániť ho na vlastné náklady. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sú za bližšie určených podmienok zodpovednými subjektmi správca cesty, obec alebo vlastník nehnuteľnosti. Za problémovú časť zákona možno považovať vcelku všeobecné špecifikovanie podmienok porušenia zákona. Ako sa uvádza v zákone: „vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny“. Táto časť ponúkajúca pomerne všeobecnú špecifikáciu môže nabádať ku svojvoľnému interpretovaniu podmienok a taktiež ku rôznemu a nejednotnému výkladu daného zákona. S nejednotným prístupom ku interpretácii Zákona o odpadoch sa stretávame aj pri riešení podnetov na portáli Odkaz pre starostu.

Vozidlo môže byť vyradené z cestnej premávky aj v prípade, že o tom rozhodne schvaľovací orgán a to za bližšie určených podmienok. Tie podmienky sú ukotvené v Zákone č. 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vozidlá, ktoré takto stratili schválenie na prevádzku v cestnej premávke, nesmú byť opätovne prevádzkované v cestnej premávke, kým nebudú opätovne schválené.

Analýza je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.