Manuál – problematické podnety – kosenie

Manuál obsahuje všetky základné informácie slúžiace k efektívnejšiemu riešeniu podnetov týkajúcich sa kosenia a zároveň vyjasňuje zákonné postupy, ktoré môžu zlepšiť existujúcu situáciu.

Z každoročných analýz kategórií podnetov zaznamenaných na portáli Odkaz pre starostu vyplýva, že počet ako aj podiel podnetov zameraných na problematiku kosenia postupne od roku 2011 rástol. V roku 2018 dosiahol hodnotu 112 podnetov a tvoril necelé percento zo všetkých podnetov. Úspešnosť riešenia podnetov týkajúcich sa nepokosenej trávy bola však v porovnaní s inými kategóriami dlhodobo nadpriemerná. V každom sledovanom roku po 2012 bol podiel vyriešených podnetov v tejto kategórií vyšší ako celkový podiel všetkých vyriešených podnetov

Téma ekológie a s ňou spojená adaptácia samospráv na klimatické zmeny však naberá na význame. Aj vzhľadom na súvisiace debaty o vhodnosti kosenia trávnatých plôch v intravilánoch je teda kategória podnetov zameraných na nepokosenú trávu relevantným predmetom skúmania. Na problematickosť týchto podnetov zároveň upozornili aj samotné samosprávy.

Nahlasovanie podnetov cez Odkaz pre starostu však často vedie k želaným výsledkom. V komunikácii pri zadávaní podnetov žiadame predovšetkým jasnú a prehľadnú formuláciu problému, ktorý spočíva primárne v opise zdroja hluku, frekvencie hluku, prípadne zároveň, aké riešenie danej situácie navrhujú.

Manuál má slúžiť rozobratiu konkrétnych situácií, ktoré pri podnetoch z kategórie môžu nastať. Každá z týchto situácií bude vysvetlená na konkrétnom príklade viazanom na daný problém.

 

Manuál je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.