Analýza prístupu k informáciám na úrovni samospráv

Analýza pozostáva zo zhrnutia právneho rámca prístupu k informáciám na Slovensku kvantitatívneho výskumu spracovávania infožiadostí samosprávami, rozhovorov so zástupcami samospráv a rozhovorov s predstaviteľmi mimovládnych organizácii, ktoré často infožiadosti využívajú. Výskum medzi 200 samosprávami s rôznym počtom obyvateľov ukázal, že len menšia časť samospráv na svojej webovej stránke informuje o možnosti podať infožiadosť. Štyri pätiny samospráv však odpovedali na zložitú infožiadosť o sprístupnení evidencie infožiadostí a 84,5 percenta na jednoduchú o smernici o poskytovaní informácii. Potvrdilo sa aj, že väčšie samosprávy častejšie informujú o infožiadostiach na webovej stránke aj na ne pravdepodobnejšie odpovedajú.

Rozhovory s 10 vedúcimi pracovníkmi a referentmi samospráv ukázali, že na mestských a miestnych úradoch zvyčajne neexistuje systém zaznamenávania a zverejňovania odpovedí na infožiadosti. Viacerí respondenti zdôraznili, že v zákonnej úprave chýba definícia informácie. Za nedostatok považujú zaťažovanie kapacít zamestnancov – bez úhrady pracovnej sily (výdavky na materiálne vybavenie sú v porovnaní s tým zanedbateľné) a nedostatočnú ochranu pred fillibusteringom. Lehoty na odpovede ako problematické nevnímajú. 

Pracovníci mimovládnych organizácií považujú náš infozákon za dobrý aj v porovnaní s praxou zo zahraničia, zdôrazňujú však, že vďaka značke ich organizácii dostávajú odpovede od zodpovedných inštitúcii častejšie, než bežní občania.  V oblasti samospráv sa zhodujú, že nesplnenie povinnosti sprístupnenia informácie súvisí najmä s neznalosťou zákona či nedostatočnou kapacitou. Upozorňujú, že starosta môže konať ako prvostupňový aj druhostupňový odvolací orgán, čiže o odvolaní rozhoduje ten istý človek, alebo jeho nadriadený. Problematické je podľa nich aj spájanie a analyzovanie verejne dostupných informácii, keďže sú väčšinou na rôznych miestach a v nevhodných formátoch. 

Celú analýzu nájdete TU.

Manuál je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.