Zapojenie európskych subjektov občianskej spoločnosti do predchádzania a odhaľovania politickej korupcie a zneužitiu verejných prostriedkov

Ukončený projekt

Na projekte Zapojenie európskych subjektov občianskej spoločnosti do predchádzania a odhaľovania politickej korupcie a zneužitiu verejných prostriedkov: vytváranie koalícií a budovanie kapacít v Českej republike, Poľsku a Slovenskej republike pracujeme v Inštitúte SGI od januára 2013. Koordinátorom projektu je Ekologický právní servis a partnerov máme z Českej republiky: Naši politiciKohovolit.euCentrum aplikované ekonomie a z Poľskej republiky: Fundacja Projekt Polska/ Centrum Cyfrowe.

Hlavným cieľom projektu je spracovať vybrané prípadové štúdie zneužívania verejných zdrojov, identifikovať základné nástroje prevencie a výsledky z jednotlivých štátov uplatniť v európskom protikorupčnom mechanizme. Zosieťovaním organizácií a výmenou informácií sa budeme snažiť poukázať na to, že v jednotlivých štátoch sa vyskytujú podobné problémy a preto je potrebné, riešiť tému politickej korupcie na európskej úrovni.

Počas implementovania projektu priebežne uverejníme prípadové štúdie. Vo všetkých troch krajinách budú vypracované národné správy, zamerané na riziká systémovej politickej korupcie, ktoré  budú podkladmi pre vypracovanie komparatívnej analýzy. Tá bude dávať do vzájomných súvislostí informácie o systémovej politickej korupcii s právnym rámcom a ilustrovať ich kauzami, ktoré sa v Českej republike, Poľsku a na Slovensku odohrali. Výstupom projektu bude aj dokument „Portfolio of tools and methods“, v ktorom budú vysvetlené použité metodológie pri zbere informácií a údajov, voľne dostupné pre všetkých záujemcov.

Slovenská národná správa je zameraná na analýzu vybraných ustanovení zákona o štátnej službe a jej cieľom je pozrieť sa na princípy budovania štátnej správy, legislatívny vývoj v tejto oblasti, konkrétne indikátory, významné z hľadiska politizácie štátnej správy a priniesť odporúčania na dôkladnejšie nastavenie pripravovaného zákona o štátnej službe v rámci prebiehajúcej reformy verejnej správy (ESO).

Prípadové štúdie:

Nástenkový tender – prípadová štúdia politickej korupcie, Pavol Hardoš

Cesta ke zprůhlednění správy a řízení státem vlastněných společností v železničním sektoru, Daniel Šitera

Kauza Tipos, Erik Szedély

Najvyšší kontrolný úrad SR: kontrola fondov EÚ a podnikov s majetkovou účasťou štátu, Erik Láštic

Analýzy dát:

Analýza výmen vedení vo firmách vlastnených verejným sektorom, Ctibor Košťál

Výmeny úradníkov v oblasti riadenia a implementácie štrukturálnych fondov EÚ v SR, Ctibor Košťál

Považujú sa štátom vlastnené spoločnosti za povinný subjekt pri poskytovaní informácií?, Radana Deščíková

Analýza vybraných ustanovení zákona č.400/2009 Z.z. o štátnej službe, Indikátory politizácie štátnej správy a odporúčania na zmenu, Radana Deščíková

Komparatívna analýza v anglickom jazyku