Testovanie indikátorov politík integrácie

Ukončený projekt

Projekt „Testovanie indikátorov politík integrácie“ (ďalej iba „TIPI“) priamo nadväzuje na predchádzajúci projekt Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského „Kvalitný výskum – podmienka úspešnej integrácie“. Jeho výsledkom bolo navrhnutie základných indikátorov, ktoré by bolo potrebné používať pri meraní úspešnosti integračných politík v budúcnosti. Projekt TIPI prichádza s cieľom zmapovať a otestovať vytvorené indikátory a jasne odlíšiť indikátory integračných politík, indikátory integrácie a indikátory tzv. Democratic Diversity Managementu (ďalej len DDM).

Hlavným cieľom projektu bolo testovať indikátori úspešnosti integračných politík a úspešnosti integrácie jednotlivých menšinových skupín v rôznych dimenziách, s dôrazom na ekonomickú integráciu. Projekt si svojim zameraním a inovatívnosťou kládol za cieľ využiť skúsenosti väčších medzinárodných výskumov. TIPI sa zameriava na národnú úroveň s presahmi na úroveň EÚ. Ambíciou projektu nebolo posudzovať a navrhovať politiky na úrovni regionálnej, okresnej alebo miestnej. Hlavný cieľ bol rozvíjaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktorými boli:

– testovanie indikátorov integračných politík podľa predchádzajúceho výskumu „Kvalitný výskum – podmienka úspešnej integrácie“, s dôrazom na ekonomickú dimenziu

– testovanie indikátorov úspešnosti ekonomickej integrácie u jednotlivých skupín menšín a porovnať ich

– testovanie indikátorov DDM a navrhnútie postupov Open Method of Co-ordination pri implementácii cieľov EÚ v oblasti integrácie

– vytvorenie manuálu pre tvorcov politík s výsledkami overenia indikátorov integračných politík, výsledkami overenia indikátorov úspešnosti integrácie, návrhom indikátorov DDM, návrhom postupov implementácii cieľov EÚ v oblasti integrácie a inštruktážny materiál ako postupovať pri práci s potenciálne senzitívnymi materiálmi, cieľom manuálu je zásadne ovplyvniť prácu slovenských tvorcov politík, a jeho využiteľosť bude v strednodobom horizonte bez zásadnejších úprav

– vydanie akademickej publikácie o indikátoroch integrácie, s dôrazom na ekonomickú rovinu integrácie, cieľom publikácie je zásadne ovplyvniť expertov v oblasti integrácie minorít a migrantova zvyšovať ich znalosti, schopnosti a zručnosti v predmetnej oblasti

– vytvorenie sieti expertov a zorganizovanie pracovného workshopu s medzinárodnou účasťou pre tvorcov politík a analytikov v oblasti integrácie menšín a migrantov z tretích krajín, cieľom zosieťovania expertov je zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu aj po jeho skončení a znásobiť efekt projektu do budúcna

Projekt TIPI mal ambíciu poukázať na to, ako sa v oblasti ekonomickej integrácie investujú finančné prostriedky bez vyhodnocovania verejných politík a bez stanovenia ukazovateľov úspechu. Precíznym definovaním ukazovateľov úspechu a indikátorov môžu tvorcovia politík v Slovenskej republike významne ušetriť finančné prostriedky aj ľudské zdroje a prostredníctvom ich vyhodnocovania zvýšiť účinnosť použitých postupov (nástrojov) v oblasti ekonomickej aj ostatnej integrácie. Hodnotu projektu zvyšuje aj fakt, že ide o pilotný, inovatívny projekt, ktorý má šancu stať sa výskumom určujúcim trendy v oblasti testovania indikátorov integračných techník.

STIAHNITE SI PUBLIKÁCIU: Indikátory integrácie pre 21.storočie

Projekt s číslom SK 2009 EIF P2/1 IP, je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF) v rámci programu Solidarita pri riadení migračných tokov, Priorita 2, ktorý zastrešuje Ministerstvo vnútra SR ako zodpovedný orgán a zo štátneho rozpočtu SR.