Skúsenosti s realizáciou komplexného prístupu na Slovensku

Ukončený projekt

Výskumný projekt Skúsenosti s realizáciou komplexného prístupu na Slovensku sa venuje hodnoteniu vhodnosti integrovaných územných programov zameraných na marginalizované rómske komunity. Výsledkom výskumného projektu podporeného Open Society Foundations v rámci programu Making the Most of EU Funds for the Roma je správa Skúsenosti s realizáciou komplexného prístupu na Slovensku – Diskusia o vhodnosti integrovaných územných programov zameraných na marginalizované rómske komunity.

Autori správy sú Andrej Salner a Ctibor Košťál z SGI a odborní prispievatelia Marek Hojsík a Zuzana Polačková. Vyskumnici skúmali realizáciu tzv. Komplexného prístupu k rozvoju marginalizovaných rómskych komunít (MRK) realizovaného Slovenskou republikou v programovacom období štrukturálnych fondov 2007-2013.

Implementácia komplexného prístupu sa podstatne líšila od pôvodného návrhu a Komplexný prístup nenaplnil svoje pôvodné ciele. Napriek tomu ponúka viaceré ponaučenia pre teritoriálny (t.j. nie sektorálny) prístup k riešeniu problémov MRK s využitím fondov EÚ a iných verejných zdrojov.

Výskum sa opiera o analýzu Lokálnych stratégií komplexného prístupu (LSKxP), rozhovory s ľuďmi zapojenými do prípravy a implementácie komplexného prístupu a vybranými predstaviteľmi zapojených obcí a miest.

Celý dokument Správa Skúsenosti s realizáciou komplexného prístupu na Slovensku – Diskusia o vhodnosti integrovaných územných programov zameraných na marginalizované rómske komunity zverejnený v septembri 2013 si môžete stiahnúť tu.