Séria podujatí k stratégii Európa 2020

Ukončený projekt

Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť SGI zorganizovali sériu konferencií a workshopov k stratégii Európa 2020.

Hlavným cieľom podujatí k stratégií Európa 2020 bolo vytvoriť platformu na diskusiu, ktorá by predstaviteľom akademického, vládneho, mimovládneho, ako aj privátneho sektora umožnila prehodnotiť súčasné politiky a navrhnúť, akým spôsobom by tieto mali byť vylepšené. Sériu podujatí otvorila úvodná konferencia, ktorá sa uskutočnila v prvej polovici marca 2011 v Bratislave. Nasledovali workshopy reflektujúce jednotlivé iniciatívy stratégie, menovite: Inovácia v únii, Mládež v pohybe, Digitálny program pre Európu, Európa efektívne využívajúca zdroje, Priemyselná politika vo veku globalizácie, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Európska platforma na boj proti chudobe. Návrhy opatrení v oblasti jednotlivých iniciatív pre Slovensko, zozbierané na workshopoch, boli predstavené na záverečnej konferencii, ktorá sa uskutočnila v novembri 2011 v Bratislave. Podujatia viedli významní slovenskí odborníci na oblasti, ktoré pokrývajú jednotlivé iniciatívy. Projekt sa uskutočnil pod záštitou Ivana Štefanca, predsedu Výboru NRSR pre európske záležitosti.

Európska komisia uviedla stratégiu Európa 2020 v marci 2010 ako odpoveď na hospodársku krízu. Stratégia zadefinovala kľúčové priority, založené predovšetkým na princípoch vedomostnej spoločnosti, na rozvoj ktorej by sa členské štáty mali orientovať, ak chcú zabezpečiť trvalo udržateľný rast.

Stratégia odporúča investovať do výskumu a vývoja, zvýšiť kvalitu a atraktivitu vyšších vzdelávacích inštitúcií, vytvoriť jednotný digitálny trh, podporovať hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, zabezpečiť energetickú bezpečnosť a zvýšiť konkurencieschopnosť v oblasti priemyslu a služieb. Navrhuje tiež vytvoriť podmienky na modernizáciu trhov práce s cieľom zvýšiť úroveň zamestnanosti a zabezpečiť udržateľnosť európskych sociálnych modelov, ako aj hľadať inovatívne riešenia na boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii.

Stratégia určila päť hlavných cieľov, ktorých dosiahnutie by EÚ ako celok mala naplniť do roka 2020:

  1. zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov zo súčasných 69% na minimálne 75%, vrátane väčšieho zapojenia žien, starších pracovníkov a lepšieho začlenenia migrantov medzi pracovnú silu,
  2. zlepšiť podmienky pre výskum a vývoj investíciou 3% HDP,
  3. znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20% v porovnaní s úrovňami z roku 1990, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie na 20% a zvýšiť energetickú účinnosť minimálne o 20%,
  4. zlepšiť úroveň vzdelania, znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo súčasných 15% na 10%, a zároveň zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30-34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie, z 31% na minimálne 40% v roku 2020,
  5. znížiť podiel Európanov žijúcich pod hranicou chudoby jednotlivých krajín o 25%.

V porovnaní s Lisabonskou stratégiou, stratégia Európa 2020 kladie väčší dôraz na hľadanie národných cieľov a definovanie politík, ktorých implementácia je potrebná na ich dosiahnutie.