Prieskum súkromného doučovania

Ukončený projekt

V roku 2010 Sieť centier vzdelávacej politiky NEPC (Network of Education Policy Centers) nadviazala na túto štúdiu, pričom sa zamerala na zber kvalitatívnych dát a vytvorenie alternatív vzdelávacej politiky v účastníckych krajinách: Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Estónsko, Gruzínsko a Mongolsko. Medzitým Mark Bray publikoval v roku 2011 štúdiu o súkromnom doučovaní v Európe pre Európsku komisiu a sieť expertov NESSE.

SGI realizovalo v priebehu roka 2012 rozhovory s expertmi na tému súkromného doučovania, medzi ktorými boli Mark Bray, Iveta Silova a Tamar Bregvadze.

„Dopyt po súkromnom doučovaní prichádza hlavne zo strany úspešných žiakov, ktorí sa snažia udržať si svoje konkurenčné výhody. Na druhej strane je doučovanie menej často využívané žiakmi, ktorí pomoc pri učení skutočne potrebujú a nenachádzajú ju v škole.“ Prečítať si rozhovor s Markom Brayom v angličtine.

„Sme svedkami prerastania verejného školstva a súkromného doučovania. V niektorých krajinách, napríklad v Azerbajdžane alebo v Kambodži, nie je možné zvládnuť štátom určené vzdelávanie bez súkromného doučovania. V týchto krajinách je v rámci oficiálneho vyučovania dostupná len časť osnov, zvyšok sa neoficiálne «predáva» na hodinách súkromného doučovania.“ Prečítať si rozhovor s Ivetou Silovou.

„Táto politika viedla k stavu, kedy došlo k takmer úplnému nahradeniu tradičného školstva súkromným doučovaním v štyroch predmetoch, ktoré boli na prijímacích skúškach v Gruzínsku.“ Prečítať si rozhovor s Tamar Bregvadze.


Zistenia z rozhovorov SGI sumarizuje v nasledujúcom článku:

Súkromné doučovanie rastie v ústraní

Keď sa píše o vzdelávaní, novinovým titulkom v mnohých európskych krajinách vládnu skôr témy ako rozpočtové škrty pre školy a požiadavky učiteľských odborov. Menej viditeľným faktom ostáva, že v Európskej únii rodiny každoročne míňajú miliardy eur na súkromné doučovanie svojich detí mimo bežného vyučovania v škole. V poslednom desaťročí sa zo súkromného doučovania v Európe stalo nové prekvitajúce odvetvie, pričom len nemeckí a francúzski rodičia naň ročne minú viac ako miliardu eur. Podobný trend je prítomný na západe i juhu Európy a aj v bývalých socialistických krajinách, pričom nedotknutými ostávajú zrejme len škandinávske krajiny. Je to kvôli rastu záujmu Európanov o vzdelanie alebo klesá prestíž a kvalita tradičného školstva?

Prečítať si celý článok

Vo februári 2004 schválila Správna rada vzdelávacieho programu OSI v Budapešti realizáciu medzinárodného výskumu o súkromnom doučovaní. Dôvodom je rozmach súkromného doučovania v tranzitívnych krajinách, ktorý otvára viaceré významné ekonomické, sociálne a etické otázky. I keď súkromné doučovanie je celosvetovým fenoménom, v tranzitívnych krajinách sa mu venovalo zatiaľ len málo pozornosti, keďže sa z veľkej časti odohráva v sivej ekonomike.

Cieľom štúdie bolo objasniť rozsah, príčiny a dôsledky súkromného doučovania v tranzitívnych krajinách, ktoré sa zúčastnili štúdie (Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Chorvátsko, Litva, Mongolsko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina). Snažili sme sa definovať spoločné problémy a navrhnúť pre ne čo najlepšie riešenia. Zamerali sme sa pritom konkrétne na doučovanie v závere stredoškolského štúdia a počas prechodu na vysoké školy. Základom výskumu sú informácie získané z anonymného dotazníkového prieskumu 926 študentov prvých ročníkov vysokých škôl v novembri 2004. Na Slovensku sa do výskumu zapojili Materiálovotechnologická fakulta STU, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UKF v Nitre, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Právnická fakulta UK v Bratislave a Filozofická fakulta UK v Bratislave.

Spracovaná štúdia o súkromnom doučovaní môže pomôcť vysvetliť, prečo sa ľudia obracajú na iné alternatívy, ako poskytuje verejné školstvo (napr. nekvalita škôl, kurikulum nezodpovedajúce potrebám, snaha uspieť na dôležitých skúškach, a pod.) a aký to má dopad.

Hlavné závery štúdie si môžete prečítať v zhrnutí výskumných zistení.
K dispozícii je aj kompletná štúdia Vstupenka na univerzitu? Súkromné doučovanie a cesta študentov zo strednej na vysokú školu na Slovensku.

Zo záverov vyberáme:
SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť upozorňuje na negatívne aspekty súkromného doučovania uchádzačov o vysoké školy, nerovnosť šancí uchádzačov pri prijímacích skúškach a konflikt záujmov doučujúcich vysokoškolských pedagógov. Súkromné doučovanie na jednej strane dokáže uspokojiť rôznorodé potreby množstva študentov a poskytuje súkromnú alternatívu k verejnému školstvu. Avšak jeho rozsah, štruktúra a forma naznačujú, že v štandardnom školskom systéme dochádza k istým zlyhaniam.

Významný rozsah
Asi 56% prvákov na vysokých školách využilo v roku 2004 nejakú možnosť súkromného doučovania v závere svojho stredoškolského štúdia. Ročne na súkromné doučovanie vynaložili v priemere 5 127 Sk, čo bola asi pätina ročného normatívu gymnáziám. Zhruba rovnaký podiel študentov využil možnosť doučovania súkromným učiteľom, účasti na prípravnom kurze alebo obe tieto možnosti skombinoval. Výskumné zistenia sú založené na dotazníkovom prieskume 926 študentov prvých ročníkov na 7 fakultách slovenských vysokých škôl v novembri 2004.

Nerovnaká pozícia na prijímacích skúškach
Trh súkromného doučovania v závere strednej školy ovládajú aktéri so silnými väzbami na vysoké školy: typickým súkromným učiteľom je vysokoškolský pedagóg a väčšinu prípravných kurzov organizujú vysoké školy. Študenti, ktorí majú k nim prístup, teda najmä tí z bohatších rodín a bývajúci vo väčších mestách, majú potom neférovú výhodu na prijímacích skúškach, ktoré organizujú práve vysoké školy. Typickým prípadom neférového prístupu sú najmä jednodňové prípravné kurzy alebo konzultácie na VŠ s diskutabilným vzdelávacím prínosom. Táto nerovnosť je obzvlášť závažná v situácii, kedy väčšina študentov (87%) zdieľa názor, že „študenti využívajú súkromné doučovanie preto, lebo učebné osnovy nepokrývajú všetko učivo vyžadované na prijímacích skúškach.“ Aj napriek tomu, že zákon o vysokých školách zakazuje prekračovať rozsah stredoškolského učiva na prijímacích skúškach, došlo k prípadom, kedy neúspešní uchádzači uspeli v odvolacom konaní argumentujúc práve porušením tohto ustanovenia.

Motivácia pre doučovanie
Až 84% prvákov na VŠ verí, že zručnosti získané na strednej škole im stačia na úspešné absolvovanie maturity, ale len 28% z nich si myslí, že postačia aj na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na VŠ. Motiváciou pre súkromné doučovanie je najmä snaha lepšie sa pripraviť na prijímacie skúšky a doplniť si medzery vo vedomostiach, prípadne aj lepšie porozumieť učivu preberanému v škole. Je pritom prekvapujúce, že súkromné doučovanie sa dnes zďaleka netýka len slabších študentov.

V závere roka 2006 vydal Open Society Institute medzinárodnú správu z celého výskumu: Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of Private Tutoring. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na Martinu Kubánovú.