Politizácia miestnej štátnej správy

Na Slovensku sa úroveň ústredných orgánov štátnej správy dlhodobo vyznačuje výraznou fluktuáciou vedúcich pracovníkov súvisiacou s konaním volieb. Politizácia riadenia ľudských zdrojov pritom bráni budovaniu profesionálnej štátnej služby, vedie k nižšej kvalite výkonu štátnej správy ako takej a je zároveň jedným zo znakov únosu štátu.

V nadväznosti na to viac ako relavantná problematika politizácie miestnej štátnej správy doposiaľ stála mimo systematickú pozornosť výskumníkov a verejnosť sa o nej dozvedá iba čiastkovo prostredníctvom médií. Projekt Inštitútu SGI detailne mapuje, do akej miery ovplyvňuje volebný cyklus personálne výmeny na pozíciách vedúcich štátnych zamestnancov práve na tejto úrovni štátnej správy. Tá, rovnako ako ústredné orgány, podlieha politickej kontrole, pričom, ak vedúce funkcie nezastávajú odborníci a ak sa podľa politických preferencií vymieňajú aj ďalší pracovníci úradu môže to výrazne negatívne ovplyvňovať kvalitu fungovania štátu v bezprostrednej blízkosti občanov.

Projekt je realizovaný s podporou Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.