Manuál pre tvorbu verejnej politiky

Ukončený projekt

Pre verejnú politiku (public policy) existujú rôzne definície – napríklad „prijaté politické stratégie a riešenia“ ako aj takéto stratégie a riešenia v konkrétne oblasti. Ide teda o zhrnutie toho, čo verejné orgány chcú robiť, resp. reálne robia v určitej oblasti. V slovenčine nastáva určitý významový posun vzhľadom na to, že angličtina rozlišuje medzi politikou v tradičnom slova zmysle (politics) a politikou v zmysle prijatých stratégií a riešení (policy). Keďže slovenčina toto rozlíšenie neumožňuje, používa sa na identifikáciu „policy“ spojenie verejná politika.

Do roku 1989 na Slovensku neexistovala vzhľadom na existujúci politický režim potreba vzdelávania a výskumu vo verejnej politike. Vzhľadom na všeobecne represívny prístup k spoločenským vedám nebolo možné pripraviť ani ľudské zdroje, ktoré by po zmene režimu boli schopné rýchlo vytvoriť možnosti vzdelávania vo verejnej politike na vysokej úrovni. Vzhľadom na rýchlosť zmien počas minulého aj súčasného desaťročia a potrebu významných reforiem na Slovensku takmer vo všetkých oblastiach života, ktorých sa dotýka verejná politika, však potreba kvalifikovaných ľudských zdrojov v oblasti verejnej politiky bola a je veľmi vysoká.

S cieľom aspoň čiastočne riešiť tento problém vznikol Manuál pre tvorbu verejnej politiky určený najmä nasledovným cieľovým skupinám:

– vrcholoví zamestnanci štátnej správy
– iní štátni zamestnanci participujúci na tvorbe politiky
– experti politických strán, tretieho sektora a záujmových skupín
– študenti verejnej politiky a príbuzných odborov
– iní jednotlivci zaoberajúci sa verejnou politikou

Zámerom je poskytnúť cieľovej skupine rámec pre uvažovanie o tvorbe verejnej politiky ako aj konkrétne rady a odporúčania pre ich prácu v podobe konkrétnej publikácie.