Manuál pre tvorbu verejnej politiky

Publikáciu Manuál pre tvorbu verejnej politiky vydal SGI v septembri 2002.

Verejná politika (z angl. public policy) je súhrnný pojem, pod ktorým sa rozumie správa vecí verejných, alebo riadenie štátu. Zahŕňa viacero zaujímavých disciplín ako politológia, právo, ekonómia, ale aj mnohé iné. Možno práve pre túto rôznorodosť je verejná politika lákavým predmetom záujmu pre mnohých ľudí.

V priebehu roku 2002 zostavil autorský tím zložený najmä zo slovenských, ale aj zahraničných odborníkov na jednotlivé oblasti verejnej politiky publikáciu Manuál pre tvorbu verejnej politiky. Editorom manuálu bol Miroslav Beblavý, prípravu a tlač umožnila finančná podpora britského DFID (Department for International Development), UNDP (United Nations Development Programme) a INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) a organizačne ju zabezpečoval SGI.

Manuál chce ponúknuť praktickú pomoc v oblasti verejnej politiky tým, ktorí majú záujem o informácie pre svoju každodennú prácu. Cieľom autorov nebolo vytvoriť učebnicu pre teoretické štúdium verejnej politiky, ale aspoň v niečom poradiť ľuďom, ktorí sú jej každodennou súčasťou – najmä štátnym a verejným zamestnancom, ale aj analytikom pracujúcim pre mimovládne, politické, komerčné, akademické, vzdelávacie či mediálne organizácie.

V texte prevažne domácich autorov, ktorý prešiel rozsiahlou oponentúrou súčasnými a bývalými zamestnancami ústrednej štátnej správy na rôznych úrovniach a z rôznych rezortov, sa spájajú výňatky z veľkého počtu príručiek a analýz zo zahraničia so slovenskými príkladmi a kapitolami vychádzajúcimi priamo zo slovenskej skúsenosti. Text manuálu nie je holým prekladom zahraničných kníh a je písaný prístupnou formou, nie akademickým štýlom, alebo jazykom vládnych dokumentov. Časť informácií obsiahnutých v mauáli ešte nebola publikovaná a nie je dostupná zo žiadneho iného zdroja v slovenskom jazyku.

Manuál sa skladá z troch častí a je zostavený tak, aby si čitateľ mohol vybrať a prečítať len časti, ktoré ho aktuálne zaujímajú. Časť A obsahuje úvod do témy verejná politika. Časť B sa venuje cyklu verejnej politiky – zjednodušenému, ale práve preto prakticky užitočnému pohľadu na rôzne štádiá v tejto práci. Najrozsiahlejšia časť C pokrýva témy s výrazným vplyvom na verejnú politiku v rámci krátkych, modulárnych kapitol:

– nástroje verejnej politiky s dôrazom na tvorbu legislatívy

– otázka tvorby verejnej politiky v oblasti pripomienkového konania

– vplyv Európskej únie na tvorbu verejnej politiky

– preberanie zahraničných skúseností

– výber a riadenie ľudských zdrojov v štátnej službe

– vhodnosť použitia rôznych typov organizácií pri zabezpečovaní verejných cieľov

– transparentnosť a znižovanie korupcie ako výsledok verejnej politiky

– realizácia tzv. prierezových nadrezortných politík

– úloha rizika a neistoty vo verejnej politike

– tvorba a prezentácia materiálov

Manuál nemá ambíciu byť „tým pravým“ návodom pre tvorbu verejnej politiky. Chceli by sme, aby sa stal jednou z viacerých publikácií, ktorú zamestnanci verejnej správy môžu použiť pri svojom ďalšom vzdelávaní. SGI ku koncu roka 2002 bezplatne rozdistribuoval približne 600 výtlačkov manuálu ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, vzdelávacím organizáciám, politickým stranám a ďalším organizáciám zaoberajúcim sa tvorbou verejnej politiky.