Komunikácia sociálne inkluzívnych opatrení na Slovensku

Ukončený projekt


Tento medzinárodný projekt sa zameriava na komunikácia sociálne inkluzívnych opatrení na začleňovanie Rómov na úrovni samospráv.

Stále rastie počet odborných štúdií a tiež príkladov dobrej praxe v spojitosti so začleňovaním Rómov. Čo ostáva problematickým je efektívna komunikácia týchto pro-inkluzívnych opatrení s relevantnými autoritami.

Na Slovensku samosprávy už získali niekoľko kľúčových zručností, ktoré sú veľmi užitočné pre úspešné začleňovanie Rómov (napr. vo vzdelávaní či bývaní). Okrem implementácie týchto opatrení, reprezentanti týchto samospráv tiež hrajú dôležitú rolu v procese ich komunikácie.

Cieľom projektu bolo pripraviť návrhy pre samosprávy ako praktické rady pre komunikáciu opatrení inklúzie na lokálnej úrovni.

Projekt zahrňoval:

  1. prehľad literatúry o tom, ako vnímajú lokálni lídri samospráv, že miestne obyvateľstvo podporuje inklúziu Rómov;
  2. prehľad literatúry ako miestne obyvateľstvo podporuje inklúziu Rómov;
  3. dve prípadové štúdie o úspešných snahách komunikovať a presadzovať intervencie na začleňovanie Rómov na lokálnej úrovni.

Výslednú publikáciu, ktorá je sprievodcom strategickou komunikáciou pre plánovanie a implementáciu inkluzívnych opatrení zameraných na Rómov na lokálnej úrovni si môžte stiahnuť tu.

Partneri: