Investícia v ranom detstve – podpora soc. inovácie a integrácie

Ukončený projekt


Projekt realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v partnerstve s Rómskym vzdelávacím fondom a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Projekt je implementovaný v 21 lokalitách naprieč celým Slovenskom. Cieľovou skupinou projektu sú rómske matky s deťmi vo veku od 0 do 5 rokov a hlavnou aktivitou projektu sú čitateľské kluby matiek. Finančne projekt podporila Európska komisia.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v rámci projektu zabezpečuje:

• výber lokalít a materských škôlok, kde sa projekt bude realizovať, a to na základe vlastných skúseností a na základe metodiky odporúčanej spolupracujúcou skupinou expertov Svetovej banky, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab a Rómskeho vzdelávacieho fondu,

• vypracovanie metodiky, realizáciu a vyhodnotenie vstupného prieskumu k projektu v marginalizovaných rómskych komunitách vo zvolených lokalitách,

• zabezpečenie školenia anketárov pre potreby vstupného prieskumu po organizačnej a obsahovej stránke,

• zabezpečenie kompletnej realizácie výskumu pre potreby projektu.

Partneri: