Hodnotenie výročných správ verejných vysokých škôl

Ukončený projekt

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v rokoch 2007 – 2008 pripravil v spolupráci s Transparency International Slovensko (TIS) a vďaka jej finančnej podpore pilotné hodnotenie výročných správ o činnosti verejných vysokých škôl (ďalej len VVŠ).

Cieľom projektu nebolo hodnotiť jednotlivé vysoké školy, ale kvalitu informácií, ktoré o sebe vysoké školy prostredníctvom výročných správ podávajú. Kvalitná výročná správa o činnosti totiž zefektívňuje komunikáciu VVŠ o jej činnosti s potenciálnymi študentmi a zamestnancami, so širšou verejnosťou ako aj s ministerstvom školstva a zároveň je jedným z dôležitých nástrojov strategického riadenia vysokej školy. Informácie z výročných správ tiež umožňujú kontrolu vynakladania verejných prostriedkov na VVŠ, čo je veľmi dôležité, keďže VVŠ sú financované prevažne z verejných zdrojov.

Na základe hodnotenia kvality výročných správ bol vytvorený rebríček verejných vysokých škôl, ktorý odráža to ako kvalitne každá škola vypracovala svoju výročnú správu.
Správa pripravená výskumným tímom obsahuje okrem metodiky hodnotenie výročných správ a samotnej anlýzy výročných správ aj odporúčania pre vyoské školy a pre Ministerstvo školstva SR, ktoré by mali viesť k skvalitneniu výročných správ o činnosti.
Stiahnite si  úplné znenie výročnej správy, tlačovú správu a prezentáciu z tlačovej besedy, ktorá sa uskutočnila 17. apríla 2008