Hodnotenie dopadu aktivačných prác na integráciu marginalizovaných skupín na trh práce

Ukončený projekt

Hlavným cieľom výskumného projektu „Hodnotenie dopadu aktivačných prác na integráciu marginalizovaných skupín na trh práce“ bolo zistiť, do akej miery aktivačné práce (menšie obecné služby), ako jeden z najčastejšie používaných nástrojov politík trhu práce, prispievajú k nájdeniu a následnému udržaniu práce u účastníkov.

Projekt bol založený na porovnaní situácie v mestách a obciach s vysokým podielom obyvateľov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách s mestami a obcami bez marginalizovaných rómskych komunít. V rámci výskumu uskutočnili výskumníci SGI vo vybraných lokalitách na východnom, strednom a západnom Slovensku rozhovory s relevantnými aktérmi: s primátormi miest a starostami obcí, s pracovníkmi úradu práce, s organizátormi aktivačných prác, s komunitnými a terénnymi pracovníkmi a so samotnými účastníkmi aktivačných prác.

Záverečným výstupom projektu je výskumná správa, ktorá zhrnie kľúčové faktory podmieňujúce efektivitu aktivačných prác ako nástroja integrácie na trh práce a hodnotí jeho význam v širšom kontexte lokálnej politiky a často aj obmedzených príležitostí na trhu práce. Výskumné zistenia môžu byť tiež využité pri príprave politík a nástrojov v novom programovacom období štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorého príprava práva prebieha.

Môžete si prečítať štúdiu v jej celom rozsahu v anglickom jazyku: Implementation of Activation Works in Slovakia. Evaluation and Recommendations for Policy Change. Final Report

Dostupný je tiež slovenský preklad zhrnutia výsledkov hodnotenia a odporúčaní:Implementácia aktivačných prác na Slovensku. Hodnotenie a odporúčania pre verejnú politiku.

Prezentácia Lucii Kurekovej, odprezentovaná na Seminári IVPR a UNDP o aktivačnej činnosti vo vzťahu ku inklúzii Rómov, je dostupná tu .

Ostatné príspevky sú dostupné na: http://www.sspr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=248%3Aseminar-ivpr-a-undp-o-aktivanej-innosti-vo-vzahu-k-inkluzii-romov&catid=2%3Anovinky&lang=sk. 

Realizované s finančnou podporou Open Society Foundations.