Dobrý začiatok II – Podpora účasti detí na predškolskom vzdelávaní a výchove

Ukončený projekt

Cieľom projektu Dobrý Začiatok II(A Good Start II) je cez viaceré aktivity vzdelávacieho charakteru zvyšovať účasť detí na predškolskej výchove, zlepšovať vzťahy medzi matkami, deťmi a učiteľmi, podporovať rozvoj rodičovských zručností, sebavedomia žiakov a matiek, a taktiež znižovať predsudky a rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi deťmi. Cieľovou skupinou projektu sú matky s deťmi od vo veku od 0 do 6 rokov.

Projekt je okrem Slovenska realizovaný aj v Maďarsku, Macedónsku a Rumunsku, a to v spolupráci s lokálnymi partnermi v jednotlivých krajinách a v spolupráci s Rómskym vzdelávacím fondom.

Inštitút SGI v projekte zabezpečuje monitorovací a evaluačný rámec. Konkrétne ide o nasledujúce úlohy:
– hodnotenie efektívnosti aktivít na základe porovnania vytýčených a dosiahnutých cieľov;
– hodnotenie prínosu čitateľských aktivít matiek s deťmi porovnaním výsledkov zapojených matiek a nezapojených matiek.

Konečné hodnotenie bude založené na kvantitatívnych a kvalitatívnych dátach. Zdrojmi týchto dát budú štvrťročné monitorovacie správy z jednotlivých aktivít a tiež informácie získané z rozhovorov, fokusových skupín a prieskumov domácností.
V rámci hodnotenia niektorých aktivít využívame niekoľko inovatívnych prvkov. Pri hodnotení čitateľských skupín pilotujeme v malom rozsahu experimentálne hodnotenie dopadu porovnaním intervenčnej skupiny s porovnávacou skupinou. Pri hodnotení aktivity Home-School-Community Liaison sme využili kvalitatívny online prieskum zapojených učiteliek a facilitátoriek.

Projekt AGS II nadväzuje na pilotný projekt EÚ Dobrý začiatok (A Good Start).