Predčasný odchod zo školy a druhošancové vzdelávanie

Inštitút SGI | 26. novembra 2018

Druhošancové vzdelávanie je koncept, ktorý sa na Slovensku zatiaľ nedostal do povedomia bežných ľudí. Čo však vnímame ako väčší problém je, že opatrenia opätovného návratu do školy na Slovensku v praxi nefungujú účinne. V rámci projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie sme preto skúmali nielen to, čo spôsobuje skorý odchod zo školy, ale aj ako nastaviť systém vzdelávania tak, aby sa mládež a dospelí bez potrebného vzdelania dokázali vrátiť do vzdelávacieho systému, resp. z neho predčasne neodísť.

Preštudovali sme preto slovenskú i zahraničnú odbornú literatúru, ktorá sa venuje faktorom skorého odchodu zo vzdelávacieho systému a dobrým príkladom verejných politík, ktoré sa týkajú prevencie predčasného opustenia školy a opätovného návratu do vzdelávacieho systému. Zamerali sme sa na niektoré strategické dokumenty publikované OECD či Európskou komisiou, ale aj na články v rôznych renomovaných akademických žurnáloch zaoberajúcich sa touto tematikou (International Journal of Inclusive Education, International Journal of Emotional Education, Journal of Education and Work atď). Pri tomto výstupe sme pracovali s dátami z 45 publikácií. Mnohé publikácie obsahovali užitočné rady ako zaviesť druhošancové vzdelávanie alebo znížiť pravdepodobnosť predčasného odchodu zo školy.

Na základe prečítanej literatúry teda prinášame jeden z prvých výstupov nášho projektu. Ide o infografiky zachytávajúce najvýraznejšie faktory ovplyvňujúce predčasný odchod študentov a študentiek zo školy. Prostredie v škole je veľmi dôležitou premennou pre zotrvanie mladých ľudí v škole. Osnovy, spôsob akým učitelia a učiteľky vyučujú, atmosféra v škole, či celkové nastavenie systému môžu mať negatívny vplyv ak nezodpovedajú potrebám študentov a študentiek. Mimo školského prostredia je však takisto mnoho aspektov, ktoré môžu prispieť k rozhodnutiu odísť, ako napríklad situácia v rodine či v komunite, zdravotný stav a individuálna motivácia.

Ako odpoveď na tieto faktory sme zostavili aj teoretický model efektívneho fungovania systému druhošancového vzdelávania na Slovensku. Ľudia využívajúci takéto programy potrebujú flexibilný a citlivý prístup, a hlavne vytvorenie prostredia, v ktorom sa cítia bezpečne a sú schopní napredovať za pomoci individualizovaného prístupu a odborne pripraveného pedagogického a odborného personálu. Školy však nemôžu byť ponechané v implementácii druhošancového vzdelávania samé. Za úspechom opätovnej integrácie mladých do vzdelávania je tiež spolupráca s ďalšími aktérmi, akou sú napríklad aj terénni pracovníci a pracovníčky a ďalšie podporné inštitúcie na miestnej či regionálnej úrovni.

Infografiky sú založené na základe prehľadu literatúry o druhošancovom vzdelávaní a sú súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Na aktivitách sa podieľala stážistka Martina Chalupková v rámci stáže programu Slovak Professionals Abroad.