Prečo nemáme viac detí v škôlkach

Keď sa rozprávam s učiteľkami a učiteľmi na školách, ako prvý dôvod, prečo sa deťom z málopodnetného prostredia nedarí v škole, mi zväčša povedia, že týmto deťom chýba škôlka. Na pôde ministerstva školstva som sa však stretla aj s názorom,
že tento problém je neaktuálny, pretože sú zavedené bezplatné predškolské ročníky v materských školách, ktoré situáciu vyriešili.

Tento názorový kontrast ma zaujal a pozrela som sa na to, aký bol skutočný dopad tohto opatrenia z roku 2008, kedy štát prepláca všetkým deťom v poslednom ročníku materskej školy školné, nie však stravu.

Výsledky sú prekvapujúce: v škôlkach nemáme viac detí.

Podiel aj celkový počet 3-5-ročných detí v materských školách sa v roku 2009 dokonca mierne znížil, a to aj napriek tomu, že detí celkovo u nás pribúda. Prispel k tomu aj nový školský zákon, ktorý obmedzil veľkosť tried a tým znížil dostupné kapacity materských škôl. Ako hovorí Iveta Grigeľová z materskej školy v Strážskom „po tom, ako boli znížené maximálne limity detí v triedach, žiadame každoročne o výnimku a môžeme mať o tri deti naviac v každej triede. Problémom pre rodičov začína byť umiestnenie trojročných detí.“

Počet nezaškolených detí, ktoré každoročne prichádzajú do základných škôl pritom vôbec nie je malý – každoročne asi 10 000 nezaškolených detí tvorí takmer pätinu (18,5%) detí prichádzajúcich do nultých a prvých ročníkov.

Pýtala som sa teda priamo materských škôl, ako sa u nich prejavilo zavedenie bezplatných predškolských ročníkov. V štyroch z 13 oslovených počet detí mierne vzrástol, no v dvoch z nich nie kvôli neplateniu školného, ale vďaka tomu, že celé škôlky získali nárok na dotovanú stravu. Ostatných 9 materských škôl uviedlo rôzne dôvody, prečo počet detí po zavedení bezplatných predškolských ročníkoch nevzrástol: kvôli zlej finančnej situácii rodín, nedostatočnej kapacite materských škôl, nezáujmu rodičov alebo preto, lebo zaškolenosť detí v danej obci už bola relatívne vysoká.

Tu je pre ilustráciu pár názorov zo strany učiteliek materských škôl:

„Rodičia by deti vodili, keby strava bola zadarmo. Už druhý rok však majú len suchú stravu, a to desiatu za 10 centov a musia do 13,00 hodiny vydržať, čo je pre deti neúnosné.“ Lýdia Tököliová, MŠ Čoltovo

„Ak by bol zavedený povinný predškolský ročník, v materskej škole pri rómskej osade by vznikli problémy s kapacitou a bolo by potrebné dobudovať ďalšiu triedu.“ Marta Bezeková, MŠ Zámutov

„Naša materská škola je spojená so základnou školou a nemáme kapacitný problém, vedeli by sme vyčleniť pre ďalšie deti jednu triedu, aby aspoň počas doobedia získali hygienické návyky, zvykli si na kolektív a naučili sa základné veci. Hovorili sme s rodičmi a oni by prijali, aby deti chodili do prípravky aspoň na poldeň bez stravy.“ Eva Tchuriková, MŠ pri ZŠ Palín

„V tejto materskej škole pracujem 30 rokov a v minulosti som mala názor, že je potrebné zaviesť povinnú predškolskú dochádzku a sprísniť pravidlá. Teraz, keď máme vďaka nadpolovičnému počtu detí v hmotnej núdzi nárok na „korunové obedy“ pre celú škôlku, tak to vyriešilo problém a pre mnohé rodiny je to hlavná motivácia poslať deti do škôlky. Niektorí rodičia však aj napriek tomu záujem o škôlku nemajú.“ Magdaléna Hudáková, MŠ Muránska Dlhá Lúka

Viac o tejto téme si prečítajte v tejto reportáži SGI: Zlepšilo sa zaškolenie detí zo znevýhodneného prostredia v materských po zavedení bezplatného predškolského ročníka? (súbor .pdf).