Žiaci zo znevýhodneného prostredia na Slovensku a v zahraničí

Publikácia vytvorená Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť skúma postavenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach slovenského školstva. V nadväznosti na identifikované nedostatky nášho vzdelávacieho systému ponúkame prehľad krajín, ktoré vytvorili adekvátne podmienky v hlavnom prúde vzdelávania pre zlepšenie vzdelávacích šancí detí zo socioekonomicky znevýhodňujúceho a sociokultúrne odlišného prostredia.

Medzi hlavné zistenia štúdie patria:

  • Zmätočnosť legislatívy pri definovaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP).
  • Nárast počtu žiakov zo SZP v posledných troch rokoch a stále chýbajúce presné podrobnejšie údaje o ich vzdelávacích výsledkoch.
  • Pokles čistej zaškolenosti detí prichádzajúcich do základných škôl v posledných troch rokoch a ešte výraznejší pri deťoch zo SZP (a to aj napriek opatreniam MŠ SR z roku 2008/09).
  • Nárast vo využívaní niektorých opatrení na podporu vzdelávania detí zo SZP (napr. nulté ročníky a individuálna integrácia), no zároveň pokles počtu žiakov vo vyrovnávacích/špecializovaných triedach a pokles počtu asistentov učiteľa.
  • Posilnenie postavenia špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried bežných základných škôl, pričom najväčšie nárasty počtov žiakov špeciálnych škôl v porovnaní so ZŠ nastali v rokoch 2000-2002 a súvisí s možnosťou vytvárať prípravné ročníky aj na osobitných a pomocných školách, potom rastie po zavedení normatívneho financovania na žiaka počas celého obdobia 2004-2009, s osobitným najvyšším nárastom v roku 2007 (možný dôsledok zavedenia motivačných štipendií aj na ŠZŠ s mentálnym postihnutím v roku 2006). Pretrvávajú pritom problémy s diagnostikou a zaraďovaním do špeciálneho vzdelávania, ako aj problémy s pokračovaním vzdelávania žiakov zo SZP po povinnej školskej dochádzke.
  • Nedostatočné finančné prostriedky na využitie asistentov učiteľa na školách.