Indikátory integrácie pre 21. storočie. Vieme ako merať úspešnosť integrácie migrantov?

Publikácia je výsledkom práce na projekte „Testovanie indikátorov politík integrácie“, na ktorom spoločne pracoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Centrum pre výskum etnicity a kultúry.

Autori publikácie analyzujú rôzne typy indikátorov, navrhujú ich doplnenie, stanovenie benchmarkingu v podmienkach Slovenskej republiky a ponúkajú indikátory idúce ďaleko nad rámec toho, čo je obvyklé pri hodnotení a evalváciach integračných politík v krajinách Európskej únie. Autori publikácie tak prinášajú inovatívny pohľad na potrebu rozlišovania indikátorov integračných politík, indikátorov integrácie a indikátorov multikulturalizmu. Vďaka multidisciplinarite pri hodnotení nastavenia indikátorov integrácie autori publikácie poukazujú na vzťah všetkých dimenzií integrácie – sociálnej, kultúrnej, ekonomickej, politickej a societálnej. Práve to je jedno z hlavných posolstiev publikácie – bez zvýraznenia
tohto prepojenia nie je možné komplexne analyzovať a monitorovať úspechy integračných politík.

Publikácia vychádza ako súčasť projektu Testovanie indikátorov politík integrácie, ktorý bol financovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Výskum bol uskutočnený v spolupráci Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a Centra pre výskum etnicity a kultúry.