Dobré príklady inkluzívneho vzdelávania v Anglicku so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2011 realizuje projekt s názvom „Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británii so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí“.Východiskom projektu bola terénna štúdia vo Veľkej Británií, ktorá sa uskutočnila v júni 2011. V nadväznosti na túto skúsenosť bola vytvorená publikácia, kde sme predstavili inštitúcie, programy a prácu jednotlivcov s osobitným zreteľom na vzdelávanie detí z etnických menšín a zo znevýhodňujúceho prostredia.

Najdôležitejšie zistenia o predpokladoch o charakteristikách inkluzívneho vzdelávania v Anglicku:
  • Ako zaujímavý príklad sme identifikovali rozsiahlu dostupnosť integrovaných služieb zameraných na rané detstvo dieťaťa zriadené v rámci programu Sure Start. Jedným z cieľov tohto programu je podchytiť rodiny z chudobných komunít a prispievať prostredníctvom vzdelávania rodičov k rozvoju detí. Napriek tomu v tomto programe prevláda univerzálny rístup pre všetkých, čím sa v detských centrách Sure Start pestuje aj komunitný rozvoj za účasti rodín z rôznych spoločenských skupín.
  • Neprehliadnuteľné je, že anglické školstvo má komplexne ošetrenú antidiskriminačnú legislatívu a v nej zakotvené uplatňovanie opatrení s cieľom dosiahnuť rovnosť šancí. O inklúziu a rovnosť šancí sa okrem škôl musia usilovať aj školské úrady a sú v tejto snahe odnotené inšpekciou. Externé hodnotenie dopĺňa sebahodnotenie škôl, ktoré má zohľadňovať aj ukazovatele inklúzie.
  • Veľmi poučné boli príklady zlepšovania kvality škôl prostredníctvom účinného šírenia vedomostí a spolupráce medzi školami.