Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách

Otázka akademickej etiky začala na Slovensku rezonovať najmä v ostatných troch rokoch. Najčastejšie v súvislosti s otázkou plagiátorstva u študentov alebo pedagógov. Plagiátorstvo je však len jedným z prehreškov voči akademickej etike a otázka stavu akademickej etiky na Slovensku je podstatne širšia ako len plagiátorstvo.

Predložená práca sa ako prvá na Slovensku komplexne pozerá na stav akademickej etiky u nás. Cieľom štúdie bolo zmapovať súčasný stav a to ani nie tak štatisticky (koľko škôl á etický kódex, koľko bolo odhalených a potrestaných porušení etiky a pod.) ako skôr kvalitatívne v zmysle nasledovných otázok:

Čo to je akademická etika?

Prečo vzniká akademická etika a prečo sa porušuje?

Aké sú prístupy k definovaniu akademickej etiky?

Prečo niektorí predstavitelia akademickej obce považujú za dôležité kodifikovanie akademickej etiky a iní naopak a je vôbec kodifikovanie akademickej etiky dôležité pre jej zavádzanie do života?

Čo ponúka akademická etika akademickej obci?

Aké sú rozdiely v zavádzaní akademickej etiky na Slovensku a v USA?

Aký je stav v oblasti vnímania, definovania a implementácie akademickej etiky na Slovensku?

Ako by sa mohlo zlepšiť zavádzanie akademickej etiky na Slovensku?

Ako bázu pre popisovanie situácie na Slovensku sme použili zahraničnú odbornú literatúru a konkrétne príklady z USA. Literatúra aj praktické príklady sú z USA, pretože v USA má akademická etika tradíciu už niekoľko desiatok rokov a aj to je zrejme dôvodom, že dostupné zdroje o tejto téme sú primárne z tejto krajiny.