Skryté platby v školách: Štúdia o neoficiálnych platbách rodičov v školách na Slovensku

Právo na bezplatné vzdelanie na základných a stredných školách je na Slovensku zakotvené v ústave. Napriek tomu sú však v praxi bežné neoficiálne rodičovské platby, kedy rodičia priamo prispievajú do školstva bez toho, aby platba bola účtovne zaznamenaná.

Tejto téme sa venuje medzinárodná štúdia Neoficiálne platby rodičov v školstve (Parental Informal Payments in Education Study) realizovaná Open Society Institute a Network of Education Policy Centers. Do štúdie sa okrem Slovenska zapojili Azerbajdžan, Kazachstan, Tadžikistan, Gruzínsko, Moldavsko a Lotyšsko. Štúdiu na Slovensku realizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Štúdia za Slovensko je dostupná na www.governance.sk , medzinárodná správa „Drawing the Line“ na www.edupolicy.net 

Cieľom štúdie bolo poukázať na problém neviditeľných platieb v „bezplatnom“ školstve na Slovensku. Podložená je výsledkami kvantitatívneho výskumu (osobné rozhovory s rodičmi, učiteľmi a riaditeľmi škôl v 320 školách a v 513 rodinách (513 rodičov, 454 učiteľov, 37 riaditeľov) a skupinových rozhovorov s rodičmi (Dolný Kubín a Bratislava) a stredoškolskými študentmi (Bratislava).

Hlavné zistenia

Na Slovensku takmer všetci rodičia finančne prispievajú raz alebo dvakrát ročne rodičovskému združeniu, sťažujú sa však na nedostatok informácií o účele, na ktorý príspevky slúžia. Okrem toho 70-90% rodičov prispieva na rôzne školské akcie, mimoškolské aktivity a tiež na učebnice (aj napriek tomu, že súčasná legislatíva zaručuje bezplatné poskytovanie učebníc). Vyberanie platieb učiteľmi od žiakov vytvára ďalší problém: sociálne slabšie rodiny často nemôžu zaplatiť požadované sumy a sú stigmatizované dvakrát – jednak vylúčením dieťaťa z účasti na aktivite, kde sa vyžaduje príspevok (napr. školský výlet), a tiež tlakom na dieťa, ktoré sa musí vyrovnať s verejným vyberaním príspevkov učiteľom, pri ktorom ostatní vnímajú, že rodina na to nemá peniaze.

Platby rodičov na vzdelávanie štúdia rozlišuje na oficiálne, ktoré sú legálne a zdokumentované (buď povinné: napr. školské pomôcky, doprava do školy alebo voliteľné: školské stravovanie, predprimárne vzdelávanie, školské kluby a pod.) od neoficiálnych, ktoré sú taktiež požadované, ale bez dokumentácie, platené zväčša v hotovosti. Neoficiálne platby zadefinovali ako platby, ktoré platia rodičia škole, zástupcom školy alebo organizáciám spojeným so školou, za ktoré nedostanú doklad. Neoficiálne platby nie sú nelegálne, ak sú dobrovoľné. Nelegálnymi sa stávajú, ak sú požadované s nátlakom, alebo ak sa za ne očakávajú nejaké neoprávnené výhody (lepšie známky, prijatie do školy).

V rámci štúdie sme zistili nasledovné neoficiálne platby:

A. Očakávané platby požadované na začiatku školského roka

* triedny fond, rodičovské združenie, pomôcky, učebnice a časopisy (hlavne na cudzie jazyky)
* iné (kopírovanie, krabice na odkladanie vecí, poplatky za šatne, modernizácia školy, doučovanie)

B. Neočakávané platby požadované v priebehu školského roka

* príspevky na údržbu a modernizáciu školy (školy ich žiadajú dobrovoľne, ale rodičia sú presvedčení, že sú nevyhnutné na riadny chod školy)
* komerčné aktivity, napr. fotograf, predaj kníh, časopisov, atlasov, poistenie (rodičia pociťujú tlak, lebo to „ide cez školu“ a prostredníctvom detí)

C. Platby na mimoškolské aktivity a špeciálne podujatia

Voči tomto druhu platieb majú rodičia všeobecne pozitívny postoj.

Závery

* Hoci neformálne platby priamo neohrozujú kvalitu vzdelávania, majú negatívny vplyv na rodinný rozpočet (hlavne rodiny s nižšími príjmami), deti, ktoré sú sprostredkovateľmi platieb, a na vzťahy rodičov a školy.
* Rodičia často nechcú otvorene hovoriť o tomto probléme, lebo sa obávajú negatívneho dopadu na ich dieťa.
* Na druhej strane majú rodičia záujem investovať do vzdelania svojich detí a majú pozitívny postoj k platbám za mimoškolské aktivity, podujatia, výlety a praktické pomôcky.
* Rodičia sa kriticky vyjadrujú voči niektorým platbám, že sú nespravodlivé (učebnice a pracovné zošity na cudzie jazyky) alebo zbytočné.

Odporúčania

* Informovať vedenie ZŠ a SŠ o rozdieloch medzi legálnymi a nelegálnymi platbami.
* Školy by mali zaviesť transparentný systém plánovania výdavkov a informovania rodičov o ich použití.
* Zaviesť doklady o platbách rodičov.
* Zamedziť výberu platieb učiteľmi (namiesto toho bezhotovostne alebo hotovostne nepedagogickým personálom).
* Vylúčiť deti z procesu komunikácie o výdavkoch a komunikovať priamo s rodičmi.
* Zakázať neetický predaj komerčných tovarov dílermi alebo učiteľmi prostredníctvom detí v školách.